Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Εισαγωγή

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1-21

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου: α) εάν είναι φυσικό πρόσωπο, όπως αυτά αναφέρονται στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό του, β) εάν είναι νομικό πρόσωπο, όπως αυτά αναφέρονται στην συστατική του πράξη , καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην κατοικία του φυσικού προσώπου ( κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς κ.λ.π.) ή στην έδρα του νομικού προσώπου, μαζί με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του δικαιούχου.

Σημείωση: Τα ξενόγλωσσα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων θα αναγράφονται με τα στοιχεία της λατινικής αλφαβήτου.

Α.2- Α.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ /ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

22-31

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται σε αυτές τις ενότητες αφορούν είτε α) στον πληρεξούσιο που έχει διορίσει ο δικαιούχος ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο ), είτε β) στο νόμιμο αντιπρόσωπο φυσικού προσώπου που δεν έχει ικανότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ( όπως είναι π.χ. οι γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους ), είτε γ) στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που συμπληρώνει και υπογράφει το έντυπο της δήλωσης ως όργανο του νομικού προσώπου.

Σημείωση : Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός πληρεξούσιοι / νόμιμοι αντιπρόσωποι / νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, συμπληρώνεται και η ενότητα Α.3 με τα στοιχεία του δεύτερου πληρεξουσίου / νομίμου αντιπροσώπου / νομίμου εκπροσώπου, διαφορετικά παραμένει κενή. Αν οι πληρεξούσιοι / νόμιμοι αντιπρόσωποι / νόμιμοι εκπρόσωποι είναι περισσότεροι των δύο χρησιμοποιείται πρόσθετο έντυπο δήλωσης που επισυνάπτεται στο βασικό.

Α.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

32-41

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται σε αυτήν την ενότητα αφορούν στον αντίκλητο, όταν ορίζεται, προς τον οποίον μπορούν να γίνονται επιδόσεις σχετικές με την διαδικασία κτηματογράφησης.

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Β.1 ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1-4

Συμπληρώνεται το τοπωνύμιο της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και όποια από τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία της θέσης του ακινήτου ( διεύθυνση κ.λ.π. ) υφίστανται .

5

Εάν η θέση του ακινήτου δεν προκύπτει με ακρίβεια από τα παραπάνω στοιχεία ( 1-4 ), συμπληρώνεται το πεδίο αυτό με κάθε άλλο προσδιοριστικό στοιχείο της θέσης ( π.χ. αριστερά του σχολείου ) .

Β.2 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ

6

Συμπληρώνεται το εμβαδόν του γεωτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα.

Σημείωση : Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία των ενοτήτων Β.3 ή Β.4 ή Β.5 ή Β.6.

7

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κύρια χρήση του γεωτεμαχίου ( αγροτεμάχιο, οικόπεδο κ.λ.π.)

Β.3 ΑΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8

Συμπληρώνεται το προσδιοριστικό στοιχείο (γράμμα ή αριθμός ) του κτιρίου, το οποίο προκύπτει συνήθως από τον τίτλο κτήσεως ή την πράξη συστάσεως.

9

Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ορόφων του κτιρίου.

10

Συμπληρώνεται το συνολικό εμβαδόν του ενός ή των περισσότερων ορόφων του κτιρίου σε τ.μ.

11

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.λ.π. ).

12

Συμπληρώνεται το ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία .

Β.4 ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

13

Συμπληρώνεται το προσδιοριστικό στοιχείο (γράμμα ή αριθμός) του κτιρίου (κάθετης ιδιοκτησίας ), το οποίο προκύπτει από τον τίτλο κτήσεως ή την πράξη συστάσεως.

14

Συμπληρώνεται ο αριθμός του ορόφου του κτίσματος της κάθετης ιδιοκτησίας στον οποίο βρίσκεται η δηλούμενη οριζόντια ιδιοκτησία.

15

Συμπληρώνεται ο αριθμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο κτίσμα της κάθετης ιδιοκτησίας που αναγράφεται στον τίτλο κτήσεως ή στην πράξη συστάσεως.

16

Συμπληρώνεται το εμβαδόν της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε τ.μ.

17

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κύρια χρήση της οριζόντιας ιδιοκτησίας όπως κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.λ.π.

18

Συμπληρώνεται το ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία .

19

Συμπληρώνεται το ποσοστό συγκυριότητας της οριζόντιας ιδιοκτησίας : α) επί του γεωτεμαχίου σε χιλιοστά, β) επί της κάθετης ιδιοκτησίας, όταν αυτό προκύπτει από την πράξη συστάσεως.

Β.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

20

Συμπληρώνεται το προσδιοριστικό στοιχείο ( γράμμα ή αριθμός ) του κτιρίου (εφόσον υπάρχει ) στο οποίο βρίσκεται η οριζόντια ιδιοκτησία, το οποίο αναγράφεται στον τίτλο κτήσεως ή στην πράξη συστάσεως.

21

Συμπληρώνεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεται η οριζόντια ιδιοκτησία.

22

Συμπληρώνεται ο αριθμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο κτήσεως ή στην πράξη συστάσεως.

23

Συμπληρώνεται το εμβαδόν της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε τ.μ.

24

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κύρια χρήση της οριζόντιας ιδιοκτησίας (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.λ.π.).

25

Συμπληρώνεται το ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου, το οποίο αντιστοιχεί στη δηλούμενη οριζόντια ιδιοκτησία.

Β.6 ΚΤΙΡΙΑ / ΚΤΙΣΜΑΤΑ ( για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ) / ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σημείωση : Στη συγκεκριμένη ενότητα αναγράφονται τα κτίρια / κτίσματα, για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καθώς και τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε επιμέρους χώρους του ακινήτου, ιδίως οι θέσεις στάθμευσης στην κοινόχρηστη πιλοτή, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας.

26-27

Συμπληρώνεται ο αριθμός των υπέργειων και υπόγειων ορόφων, αντιστοίχως, του κτιρίου / κτίσματος.

28

Συμπληρώνεται ο όροφος στον οποίο βρίσκονται οι λοιποί χώροι, οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου δεν έχουν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου.

29

Συμπληρώνεται ο αριθμός του δηλούμενου χώρου, ο οποίος αναγράφεται συνήθως στον τίτλο κτήσεως ή στην πράξη συστάσεως.

30

Συμπληρώνεται το εμβαδόν του κτιρίου / κτίσματος / χώρου σε τ.μ.

31

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου/ κτίσματος ( κατοικία, βιοτεχνία, κ.λ.π.) / χώρου

( θέση στάθμευσης κ.λ.π. ).

 

Γ. ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Γ.1 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

33

Συμπληρώνεται το υφιστάμενο δικαίωμα κυριότητας , καθώς επίσης η νομή του ακινήτου σε περίπτωση παραχώρησης της νομής σε δικαιούχους από αναδασμό πριν από την κύρωσή του.

34

Σε περίπτωση αποκλειστικής κυριότητας αναγράφεται: « 100 %». Σε περίπτωση συγκυριότητας αναγράφεται το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που έχει ο δηλών συγκύριος.

Γ.1.1 ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ

Σημείωση : Αν η κυριότητα στο δηλούμενο ακίνητο έχει περιέλθει στον δικαιούχο με περισσότερους τίτλους, αναγράφονται όλοι οι τίτλοι κτήσεως.

36

 

Συμπληρώνεται ο τρόπος κτήσεως του δικαιώματος επί του ακινήτου, ο οποίος μπορεί να στηρίζεται είτε σε έγγραφο τίτλο [συμβολαιογραφικό έγγραφο (Σ.Ε.) , δικαστική απόφαση (Δ.Α.) , διοικητική πράξη (Δ.Π.)], είτε σε χρησικτησία ή άλλον ενδεχομένως πρωτότυπο τρόπο κτήσεως.

Σημείωση : Στην έννοια της διοικητικής πράξης εμπίπτει η πράξη της προσκύρωσης, της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της παραχώρησης της νομής από αναδασμό , της κύρωσης του αναδασμού, της πράξης εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων και μελετών, της πράξης μεταφοράς συντελεστή δόμησης καθώς και οι αντίστοιχες ανακλητικές πράξεις αυτών.

37-39

Συμπληρώνεται ο αριθμός του έγγραφου τίτλου κτήσεως, η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και η εκδούσα Αρχή [Δικαστήριο, Διοικητική Αρχή, Στοιχεία Συμβολαιογράφου (ονοματεπώνυμο και έδρα ) ] .

40

Συμπληρώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία του τεύχους ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται ο τίτλος κτήσεως.

41-44

Συμπληρώνεται το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος κτήσεως ( τόμος, αριθμός και ημερομηνία εγγραφής).

45

Συμπληρώνεται η αιτία κτήσεως του δικαιώματος της κυριότητας ( αγορά, πώληση, πώληση με παρακράτηση κυριότητας, αγορά με διαλυτική αίρεση, δωρεά – εν ζωή ή αιτία θανάτου - , γονική παροχή, διανομή, αναγκαστική απαλλοτρίωση, παραχώρηση, μεταφορά συντελεστή δόμησης και οι αντίστοιχες ανακλήσεις τους κ.λ.π. )

46

Συμπληρώνεται το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αποκτήθηκε με τον αντίστοιχο εκάστοτε τίτλο κτήσεως.

Γ.2 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γ.2.1 ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Συμπληρώνεται με Χ το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στη μορφή του δικαιώματος της δουλείας για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

1

Συμπληρώνεται το είδος της δουλείας (π.χ. επικαρπία, οίκηση, δουλεία διόδου, κ.λ.π. )

2

Συμπληρώνεται ο χρόνος λήξης της δουλείας, όταν αυτή έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο.

3

Περιγράφεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δουλείας, ως βάρος του δουλεύοντος ( βεβαρημένου ) ακινήτου.

Γ.2.2 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ : ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

Σημείωση : Στην ενότητα αυτή καταχωρίζονται και οι τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις για εξάλειψη υποθηκών ή προσημειώσεων.

5

Συμπληρώνεται το είδος της εμπράγματης ασφάλειας για το οποίο υποβάλλεται δήλωση (π.χ. υποθήκη)

6

Συμπληρώνεται το ποσό για το οποίο έχει εγγραφεί η εμπράγματη ασφάλεια.

7

Συμπληρώνεται η τάξη εγγραφής του υποθηκικού βάρους (πρώτη, δεύτερη κ.λ.π.), δηλαδή η σειρά του σε σχέση με άλλες εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών στο ίδιο ακίνητο.

8

Συμπληρώνεται η ημερομηνία ("δήλη ημέρα") κατά την οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη η ασφαλιζόμενη με την υποθήκη ή την προσημείωση υποθήκης απαίτηση.

Γ.2.3 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ( Μακροχρόνιες, Χρονομεριστικές, Χρηματοδοτικές )

9

Συμπληρώνεται το είδος της μίσθωσης ( μακροχρόνια ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική ).

10-11

Συμπληρώνεται η αναφερόμενη στη σύμβαση ημερομηνία έναρξης και λήξης του μισθωτικού χρόνου.

12-14

Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία του (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη, καθώς και η κατοικία ή η έδρα του και η διεύθυνσή του.

Γ.2.4 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στις περιπτώσεις Γ.2.1, Γ.2.2 και Γ.2.3

16

Συμπληρώνεται ο τρόπος με τον οποίο ο δηλών απέκτησε το ανωτέρω εγγραπτέο δικαίωμα [π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο (Σ.Ε.), δικαστική απόφαση (Δ.Α.), διοικητική πράξη (Δ.Π.), χρησικτησία ]

17-19

Συμπληρώνεται ο αριθμός του έγγραφου τίτλου κτήσεως, η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και η εκδούσα Αρχή [Δικαστήριο, Στοιχεία Συμβολαιογράφου (ονοματεπώνυμο και έδρα)] .

20- 23

Συμπληρώνεται το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος κτήσεως (τόμος, αριθμός και ημερομηνία εγγραφής).

 

Γ.2.5 ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ / ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Σημείωση : Στην ενότητα αυτή αναγράφονται επίσης και οι τυχόν δηλούμενες με συμπληρωματικές δηλώσεις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις επί των εγγραπτέων αγωγών / ανακοπών.

24-27

Συμπληρώνεται το είδος της εγγραπτέας αγωγής (π.χ. διεκδικητική αγωγή) / ανακοπής, το Δικαστήριο προς το οποίο απευθύνεται, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου.

28

Στο πεδίο αυτό, εκτός των όποιων ενδεχομένως παρατηρήσεων του δηλούντος, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγραφεί το Υποθηκοφυλακείο, ο τόμος, ο αριθμός και η ημερομηνία εγγραφής της εγγραπτέας αγωγής / ανακοπής στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων.

Γ.2.6 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (Αναγκαστικές / Συντηρητικές)

Σημείωση : Στην ενότητα αυτή καταχωρίζονται και οι τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις για άρση κατασχέσεων.

29

Συμπληρώνεται το είδος της κατάσχεσης (συντηρητική, αναγκαστική). Στην αναγκαστική κατάσχεση αναγράφεται και ο εκτελεστός τίτλος δυνάμει του οποίου κινείται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

30-31

Συμπληρώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της κατασχετήριας έκθεσης.

32-33

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Δικαστικού Επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση. Σε περίπτωση κατάσχεσης κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που επέβαλε την κατάσχεση καθώς και η ιδιότητά του .

34

Συμπληρώνεται το ποσό της απαίτησης προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση .

35

Στο πεδίο αυτό, εκτός των όποιων ενδεχομένως παρατηρήσεων του δηλούντος, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγραφεί το Υποθηκοφυλακείο, ο τόμος, ο αριθμός και η ημερομηνία εγγραφής της εγγραπτέας κατασχέσεως στα οικεία βιβλία κατασχέσεων.

Γ.2.7 – Γ.2.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στις περιπτώσεις Γ.2.1, Γ.2.2., Γ.2.3., Γ.2.5 και Γ.2.6

1-15

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά τα πεδία αφορούν στον κύριο ή άλλον δικαιούχο του οποίου το δικαίωμα είναι βεβαρημένο με τις εγγραφές των ενοτήτων Γ.2.1, Γ.2.2., Γ.2.3., Γ.2.5 και Γ.2.6 .

16-21

Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνονται το είδος του βεβαρημένου με τις εγγραφές των ενοτήτων Γ.2.1, Γ.2.2., Γ.2.3., Γ.2.5 και Γ.2.6 δικαιώματος που έχει ο δικαιούχος του ακινήτου (π.χ. κυριότητα, επικαρπία), ο τρόπος που αποκτήθηκε το δικαίωμα αυτό, ο αριθμός και η ημερομηνία του τίτλου κτήσεως και η εκδούσα Αρχή ή αντίστοιχα ο Συμβολαιογράφος.

22-25

Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνεται το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος κτήσεως (τόμος, αριθμός και ημερομηνία εγγραφής).

Σημείωση : Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι , τότε συμπληρώνεται και η ενότητα Γ.2.8 , διαφορετικά παραμένει κενή. Εάν οι συνδικαιούχοι είναι περισσότεροι των δύο, τότε συμπληρώνονται και επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες με τα αντίστοιχα στοιχεία τους.

 

Δ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ (άρθρο 65 του ν.δ. 210/1973)

Δ.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

26-27

Συμπληρώνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, όπου βρίσκεται το αντικείμενο της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, με μνεία του τοπωνυμίου της περιοχής και κάθε άλλου συναφούς προσδιοριστικού στοιχείου.

28

Σε περίπτωση αποκλειστικού υπέρ του δηλούντος δικαιώματος μεταλλειοκτησίας αναγράφεται: «100%» . Σε περίπτωση κοινωνίας περισσοτέρων στο δικαίωμα μεταλλειοκτησίας αναγράφεται το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που έχει ο δηλών μεταλλειοκτήτης.

29

Συμπληρώνεται η χρονική διάρκεια του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας.

Δ.2 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

31

Συμπληρώνεται ο τρόπος με τον οποίο ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας [π.χ. διοικητική πράξη (Δ.Π.), συμβολαιογραφικό έγγραφο (Σ.Ε.)]

32-34

Συμπληρώνεται ο αριθμός του έγγραφου τίτλου κτήσεως, η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και η εκδούσα Αρχή ή / και ο Συμβολαιογράφος (ονοματεπώνυμο και έδρα).

35

Συμπληρώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία τεύχους ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο τίτλος κτήσεως.

36-39

Συμπληρώνεται το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος κτήσεως (τόμος, αριθμός και ημερομηνία εγγραφής).

40

Συμπληρώνεται η αιτία κτήσεως του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας.

41

Συμπληρώνεται το ποσοστό δικαιώματος εξ αδιαιρέτου που αποκτήθηκε με τον αντίστοιχο εκάστοτε τίτλο κτήσεως.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

42-44

Στην ενότητα αυτή τίθεται η υπογραφή του δηλούντος καθώς και ο τόπος και η ημερομηνία συμπλήρωσης της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι νομικό πρόσωπο εκτός από την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του τίθεται και η σφραγίδα του νομικού προσώπου (εφόσον υπάρχει).

Στοιχεία Παραλήπτη Δήλωσης : Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται από τον παραλήπτη της δήλωσης.