ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 2007

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Για εισοδήματα που αποκτώνται εντός του 2007 και θα φορολογηθούν το 2008)

 

Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου

10.500

0%

0

10.500

0

1.500

15%

225

12.000

225

18.500

29%

5.220 30.000 5.445

45.000

39%

17.550

75.000

22.995

Υπερβάλλον

40%

 

4Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02)

4Επίσης το εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 1,8% (καταργείται από 1-1-2008) και το εισόδημα από επαγγελματικές μισθώσεις με τέλος χαρτοσήμου 3,6%

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ).

Επιβάλλεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνουν τα παρακάτω αφορολόγητα όρια.

 

Κλιμάκια Συντελεστής

Ποσό Φόρου

Συν. Αξία Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

243.600

0%

0

0

0

146.750

0,354%

519,495

390.350

519,495

146.750

0,472%

692,66

537.100

1.212,155

146.750

0,590%

865,825

683.850

2.077,98

293.500

0,708%

2.077,98

977.350

4.155,96

293.500

0,826%

2.424,31

1.270.850

6.580,27

Υπερβάλλον

0,949%

Νομ.Πρόσωπα

0,826%

     

 

Αφορολόγητο δύο συζύγων: 487.200 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε (1ο & 2ο) ανήλικο τέκνο: 61.650 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε επόμενο τέκνο: 73.400 ευρώ.

Αφορολόγητο Νομικών Προσώπων. (εταιρειών κλπ.): 243.600 ευρώ.

Αφορολόγητο μη κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων: 607.490 ευρώ.

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

Για δηλώσεις που υποβάλλονται με χρόνο φορολογίας από 1-3-2007 και μετά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

95.000

0%

0 95.000 0

25.000

5%

1.250 120.000 1.250

145.000

10%

14.500 265.000 15.750
Υπερβάλλον

20%

4Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι γονικές παροχές υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι 120.000 ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε 160.000 ευρώ  όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (αδελφοί-δισέγγονοι-παππούδες-θείοι  κλπ.)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

20.000

0%

0 20.000 0

55.000

10%

5.500 75.000 5.500

195.000

20%

39.000 270.000 44.500

Υπερβάλλον

30%

     

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (πρωτεξάδελφοι, ξένοι)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0 6.000 0

66.000

20%

13.200 72.000 13.200

195.000

30%

58.500 267.000 71.700

Υπερβάλλον

40%

     

Από το 2002 οι φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων είναι οι εξής:

*  0,60% για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών Α.Ε.

* 1,20% για τη μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων και ΕΠΕ, ανώνυμων μετοχών εισηγμένων Α.Ε.  και ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών.

*  2,40% για τη μεταβίβαση ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών.

 

7. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΓΟΡΑ

Για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1-3-2007

 

Τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν από 1-3-2007 για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου έχουν ως εξής:

Από άγαμο:

Οικίας ή διαμερίσματος: 90.000 ευρώ

Οικοπέδου: 42.000 ευρώ.

Από έγγαμο ή διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων τους:

Οικίας ή διαμερίσματος:138.000 ευρώ + 28.000 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 42.000 για καθένα από τα επόμενα,

Οικοπέδου: 77.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 12.000 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 14.500 για καθένα από τα επόμενα.