ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008-2009

 

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

(Οικονομικό Έτος 2009 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2008)

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

10.500

0%

0

10.500

0

1.500

15%

225

12.000

225

18.000

27%

4.860

30.000

5.085

45.000

37%

16.650

75.000

21.735

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

(Οικονομικό Έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009)

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

10.500

0%

0

10.500

0

1.500

15%

225

12.000

225

18.000

25%

4.500

30.000

4.725

45.000

35%

15.750

75.000

20.475

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

4Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02)

4Επίσης μόνο το εισόδημα από επαγγελματικές μισθώσεις επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Το χαρτόσημο στις μισθώσεις κατοικιών καταργήθηκε.

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) 2009-2010

Επιβάλλεται κάθε χρόνο στους ιδιοκτήτες ακινήτων με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Μη βεβαιούμενο ποσό φόρου: 27 ευρώ που αντιστοιχούν σε ακίνητα αξίας 27.000 ευρώ

Φορολογικοί Συντελεστές και εξαιρέσεις:

Νομικών Προσώπων: 6‰ (έξι τοις χιλίοις) και τουλάχιστον 1 ευρώ/τ.μ.

Εξαιρούνται τα ακίνητα Νομικών Προσώπων Μ.Κ.Χ. που φορολογούνται με συντελεστή 3‰ και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ή τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό Εταιριών Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας που φορολογούνται με συντελεστή 1‰.

Φυσικών Προσώπων: 1‰ (ένα τοις χιλίοις) και τουλάχιστον 1 ευρώ/τ.μ.

2008: Εξαιρείται η πρώτη κατοικία μέχρι 200 τ.μ. και αξία μέχρι 300.000 ευρώ

2009: Εξαιρείται η αξία κάθε είδους κατοικιών 100.000 ευρώ για άγαμο ή 200.000 για εγγάμους.

Το ελάχιστο ποσό φόρου 1 ευρώ/τ.μ. δεν ισχύει αν πρόκειται για ημιτελή κτίσματα, βοηθητικούς χώρους και κτίσματα που βρίσκονται σε δημοτικά η κοινοτικά διαμερίσματα με έως 1000 κατοίκους.

Στο εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΤΑΚ 2009 θα προστεθεί και η "έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης" με φορολογικό συντελεστή +2 ο/οο από τις 400.000 ευρώ, ενώ ο ανώτερος +9 ο/οο θα φτάσει το 10 ο/οο μαζί με το ΕΤΑΚ!

Από 1.1.2010 το ΕΤΑΚ θα μετονομαστεί σε ΦΜΑΠ που θα βεβαιώνεται αυτόματα, χωρίς ετήσιες δηλώσεις των φορολογουμένων, με ελαφρά μεγαλύτερο αφορολόγητο και με φορολογικούς συντελεστές παρόμοιους με την "έκτακτη εισφορά".

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

Για χρόνο φορολογίας από 13.12.2007 μέχρι 7.1.2010

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

95.000

0%

0

95.000

0

Υπερβάλλον

1%

 

 

 

Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

 

ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

95.000

0%

0

95.000

0

25.000

5%

1.250

120.000

1.250

145.000

10%

14.500

265.000

15.750

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (αδελφοί-δισέγγονοι-παππούδες-θείοι κλπ)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

20.000

0%

0

95.000

0

Υπερβάλλον

1%

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

20.000

0%

0

20.000

0

55.000

10%

5.500

75.000

5.500

195.000

20%

39.000

270.000

44.500

Υπερβάλλον

30%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς, ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)

(Επιβάλλεται στον αγοραστή αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν υπόκειται σε ΦΑΥ ή ΦΠΑ μέχρι 23.4.2010)

 

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Αυξημένος Συντελεστής*

Φόρος Κλιμακίου

μέχρι 15.000 7% 1.050 9% 1.350
Υπερβάλλον 9%   11%  
 

* Ο αυξημένος συντελεστής ΦΜΑ επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές δήμων όπου λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία.

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Φ.Α.Υ)

Επιβάλλεται στον πωλητή στα ακίνητα που θα πωληθούν σε δεύτερη μεταβίβαση μετά την 1-1-2006 και μέχρι 23.4.2010.

 

Χρονικό διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης ακίνητου σε χρόνια Φορολογικός Συντελεστής
0-5 20%
5-15 10%
15-25 5%
Πάνω από 25 -

 

6. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Επιβάλλεται στον αγοραστή αντί του Φ.Μ.Α., στα ακίνητα που θα αποκτηθούν με δεύτερη μεταβίβαση μετά την 1-1-2006 και μέχρι 23.4.2010.

 

Αξία Ακινήτου  Φορολογικός Συντελεστής
Ανεξαρτήτως ποσού, μετά το τυχόν αφορολόγητο όριο 1%

 

7. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΓΟΡΑ

Αφορολόγητο το σύνολο της αξίας που αντιστοιχεί σε οικία ή διαμέρισμα 200 τ.μ. ή οικόπεδο στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί οικία 200 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 25 τ.μ. για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά.