ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤOΥΣ 2013

 

 

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ

(Οικ. Έτος 2014: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013:

 Κλιμάκια

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

12.000

10%

1200€

Υπερβάλλον άνω των 12.000

33%

 

 

4Το εισόδημα νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή (χωρίς κλίμακα και αφορολόγητο όριο) 20% για τις προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμές, Ετερόρρυθμες, Αστικές κλπ.) και 25% για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ανώνυμες και Ε.Π.Ε.).

4Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02) ή από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

4Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση εκτός από μίσθωση κατοικίας επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

 

 Εμβαδόν Κατοικίας

Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη

Μέχρι 80 τ.μ.

40 ευρώ / τ.μ.

81-120 τ.μ.

65 ευρώ / τ.μ.

121-200 τ.μ.

110 ευρώ / τ.μ.

201-300 τ.μ.

200 ευρώ / τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ.

400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

4 Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες

4 Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.

4 Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.

4 Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

 

 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-2014)

 

 Κλιμάκια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέχρι 12.000

0%

12.001 - 20.000

1% επί του συνολικού εισοδήματος

20.001 - 50.000

2% επί του συνολικού εισοδήματος

50.001 - 100.000

3% επί του συνολικού εισοδήματος

Πάνω από 100.000

4% επί του συνολικού εισοδήματος

 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΗΝ 1.1.2013

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Ακίνητης Περιουσίας

Φόρου

200.000

0%

0

200.000

0

300.000

0,2%

600

500.000

600

100.000

0,3% 300 600.000 900

100.000

0,6% 600 700.000 1.500

100.000

0,9%

900

800.000

2.400

4.200.000

1%

42.000

5.000.000

44.400

Υπερβάλλον

2%

 

 

 

* Το τελευταίο φορολογικό κλιμάκιο 2% θα ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2010-2012.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή ως εξής:

4 Γενικός συντελεστής νομικών προσώπων 0,6%.

4 Για μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα 0,3%.

4 Για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 0,1%.

 

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ, για δηλώσεις με χρόνο φορολογίας από 8.1.2010 και μετά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150.000

0%

0

150.000

0

150.000

1%

1.500

300.000

1.500

300.000

5%

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10%

 

 

 

4Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-Α΄ Θείοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30.000

0%

0

30.000

0

70.000

5%

3.500

100.000

3.500

200.000

10%

20.000

300.000

23.500

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

 

 

6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο Ποσό

Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

4Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Η αγορά πρώτης κατοικίας εμβαδού έως το πολύ 120 τ.μ. και αξίας έως το πολύ 200.000€ δεν υπόκειται σε τεκμήριο απόκτησης κατοικίας ("πόθεν έσχες").

 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)

(Επιβάλλεται στον αγοραστή αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

 

 

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

μέχρι 20.000 8% 1.600
Υπερβάλλον 10%  

 

 

 

8. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο από 1.1.2013 και μετά, υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας κατά τον χρόνο της μεταγενέστερης πώλησή τους.

Με το νόμο 4110/2013, το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 33 Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, ο μεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της.

2. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται: α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, καθώς και η μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης, β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας των άρθρων 1188 έως 1191 του Αστικού Κώδικα, γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, δ) η σύσταση, η απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δουλείας των άρθρων 1118 έως 1141 του Αστικού Κώδικα, ε) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στ) η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει συντε-λεστεί υπέρ προσώπου υποκείμενου στο φόρο του παρόντος άρθρου, η) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.

3. Δεν υπάγονται σε φόρο:

α) οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (Α' 245), β) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, γ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων.

4. Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο απόκτησής του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α' και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982 (Α' 42), όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

5. Ως τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α' και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/ 1982 (Α' 42), όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος, το οποίο μετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό ή το δηλούμενο τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

6. Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας:

Έτη διακράτησης

Συντελεστής παλαιότητας

Από 1 έως 5

0,90

Πάνω από 5 έως 10

0,80

Πάνω από 10 έως 15

0,75

Πάνω από 15 έως 20

0,70

Πάνω από 20 έως 25

0,65

Πάνω από 25

0,60