Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνικό Κτηματολόγιο

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι το Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι ήδη άρχισε μιά νέα φάση συλλογής δηλώσεων για την κατάρτισή του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου χώρας.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το νόμο, είναι ένα σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, οργανωμένο σε κτηματοκεντρική βάση.  Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων, και στην δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει όχι μόνο το νομικό αλλά και το τεχνικό μέρος των πληροφοριών για τα αντικείμενα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου προωθείται στη Χώρα μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν.).

Στα πλαίσια της κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου, προκηρύχθηκε η ένταξη στο Κτηματολόγιο των υπολοίπων περιοχών της Αττικής οι οποίες δεν εντάχθηκαν κατά το έτος 2008. Η κτηματογράφηση γίνεται με βάση το νόμο 3841/2006 με τον οποίο συντομεύονται οι διαδικασίες κατάρτισης του κτηματολογίου,  θεσπίστηκε όμως καταβολή τόσο πάγιου, όσο και αναλογικού τέλους εγγραφής των ακινήτων σ΄αυτό.

Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων

Η νομοθεσία του Κτηματολογίου προβλέπει ότι όποια ακίνητα δεν δηλωθούν, θα περιέλθουν τελικά στο Δημόσιο, όπως επίσης και όσα ακίνητα διεκδικήσει το Δημόσιο με βάση το "τεκμήριο περί κυριότητας" του Δημοσίου. Οι κίνδυνοι απώλειας ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους, θα προκύψουν όταν αυτοί: 

1. Δεν μάθουν ότι πρέπει να τα δηλώσουν

2. Δεν ξέρουν που είναι για να τα δηλώσουν

3. Τα δηλώσουν αλλά με λανθασμένα στοιχεία

4. Δεν τα δηλώσουν λόγω "φοροφοβίας", ή   

5. Τα δηλώσουν μεν, αλλά τα πάρει το Δημόσιο με το βάση το «τεκμήριο» κυριότητας!

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι άσχετο με το λεγόμενο "Περιουσιολόγιο" δηλαδή τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις δηλώσεις των εντύπων Ε9, για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ αλλά και άλλων φορολογιών στους ιδιοκτήτες ακινήτων...


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΕΚ

1. ΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, ένα συνεχόμενο τμήμα της επιφανείας του εδάφους της χώρας μαζί με τα επ΄ αυτού κτίσματα. Το γεωτεμάχιο συνεπώς μπορεί να είναι οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ.

2. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, στα οποία απεικονίζεται η κτηματογραφημένη περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κτηματολογικού γραφείου, τα οποία θα τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή.

3. ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, αρχεία καταγραφής προσωρινών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

4. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, που αποτελούνται από τα κτηματολογικά φύλλα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), στα οποία καταχωρίζονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κτηματολογικές εγγραφές, αρχικές και μεταγενέστερες. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα φύλλο κτηματολογικού βιβλίου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές που το αφορούν.

5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.), που είναι ένας 12ψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε γεωτεμάχιο της χώρας, ή 16ψήφιος αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία πολυκατοικίας. Από τα ψηφία αυτά:

4 Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Νομό,

4  Τα δύο επόμενα ψηφία στο Δήμο ή Κοινότητα,

4  Τα δύο επόμενα ψηφία στον τομέα του κάθε Δήμου

4  Τα επόμενα δύο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) και,

4  Τα τρία επόμενα στον αριθμό του οικοπέδου (ή γεωτεμαχίου).

Αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία (διαμέρισμα, γραφείο ή κατάστημα) τότε προστίθενται στον Κ.Α.Ε.Κ. τέσσερα ακόμη ψηφία:

4  Τα δύο επόμενα στον αύξοντα αριθμό του κτιρίου (πολυκατοικίας) και

4  Τα δύο τελευταία στον όροφο και τη θέση της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

6. ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κάθε ακινήτου από τις οποίες η σημαντικότερες είναι η χρήση του κάθε ακινήτου, ο δασικός ή μη χαρακτήρας του κλπ.


Τα δικαιώματα πρόσβασης στα κτηματολογικά δεδομένα

Τα δικαιώματα πρόσβασης, επιτόπιας και διαδικτυακής έρευνας στα κτηματολογικά δεδομένα ρυθμίστηκαν με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 11206 ΕΞ 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1539/15-10-2021.

Η ΚΥΑ ρυθμίζει ειδικά το ζήτημα του δικαιώματος πρόσβασης, της επιτόπιας και διαδικτυακής έρευνας στα κτηματολογικά δεδομένα και ειδικά για τους μηχανικούς ορίζεται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και σήμερα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών χρήστη MyTEE και ψηφιακής υπογραφής.

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που έχει καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές που το αφορούν και περιέχονται στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα αρχεία.

 Οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία.

Οι δικαστικοί επιμελητές, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους, ενόψει επίσπευσης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι συμβολαιογράφοι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία.

Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όταν πρόκειται:

α) για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας που προσαρτώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων, και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτηματογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με αντίστοιχες μεταβολές

β) για την έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, καθώς και στη χωρική βάση, στα αντίστοιχα αρχεία και στα τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων των γεωμετρικών μεταβολών.

Κάθε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης μόνον στα κτηματολογικά διαγράμματα και στην απεικόνιση των κτηματογραφημένων ακινήτων κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου που αυτά φέρουν.

Η επιτόπια έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία, που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, από τα δικαιούμενα πρόσωπα και υπό τους ίδιους όρους και περιορισμούς, διενεργείται δωρεάν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που διατίθενται για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ’ αρ. 549/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία (Β’ 2188).

Η ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία και τα αντίστοιχα αρχεία, όταν αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά, από τα δικαιούμενα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος ή με άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, όπως παρέχονται στην εφαρμογή.

Η ηλεκτρονική σύνδεση και έρευνα διενεργείται άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.


Ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση στo Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Αθηναίων

Από τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, η εξυπηρέτηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ktimatologio.gov.gr).

Επιπλέον  οι πολίτες, για ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα μπορούν να αποστέλνουν μηνύματα σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ανάλογα με το θέμα.       

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κτηματολογίου:

Α. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο ktimatologio.gov.gr μπορείτε να υποβάλετε:

 • αιτήσεις χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.)

     Πλέον το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, το οποίο από την έναρξη της Ανάρτησης μέχρι τις μέχρι τις πρώτες εγγραφές, είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίου θα εκδίδεται ηλεκτρονικά.         

     Για την έκδοση του ηλεκτρονικού ΠΚΑ ο αιτών   εισάγει τους κωδικούς  taxisnet στην ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr, συμπληρώνει στην εφαρμογή την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται και αφού καταβάλλει 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εκδίδεται από το Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Κτηματολογίου καθώς και χρονοσφραγίδα.

 • αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος
 • δηλώσεις Δ2 (εκπρόθεσμες δηλώσεις και νέες δηλώσεις για Υποθηκοφυλακείο),Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για την υποβολή νέων Δηλώσεων για Υποθηκοφυλακείο (για πράξεις που η μεταγραφή τους γίνεται μετά την 1η Ιουνίου 2020) είναι η ακόλουθη:

              α) Υποβάλετε ηλεκτρονικά την δήλωση μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Ελληνικού Κτηματολογίου

β) Πληρώνετε ηλεκτρονικά το τέλος που φαίνεται στην εφαρμογή

γ) Εκτυπώνετε το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»

δ) Εκτυπώνετε την δήλωση από την προεπισκόπηση

ε) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο με εκτυπωμένα: 

 • την προεπισκόπηση της υποβληθείσας δήλωσης,
 • το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»,
 • την προς μεταγραφή πράξη και
 • το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο, για να προχωρήσει η μεταγραφή.
 • Β. Για ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα μπορείτε να αποστείλετε e-mail σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ανάλογα με το θέμα.

Ειδικότερα:

 1. Υποβολή έντυπου Δ2’

Αφορά περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος π.χ. άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου  λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν, πράξη εξόφλησης κλπ.

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2’ που βρίσκεται στο www.ktimatologio.gr/photo/medium/202006/nkjmtp1591016745561.pdf

β) Στέλνετε τη δήλωση Δ2’ στο athens1@ktimatologio.gr μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι/ δικαστικές αποφάσεις κλπ) για έλεγχο

      γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2’

δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας:

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2’,
 • τους σχετικούς τίτλους/ δικαστικές αποφάσεις,
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή/σημείωση.
 1. Υποβολή Δηλώσεων Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Αφορά περιπτώσεις που υποβάλλονται προς μεταγραφή:
 • Πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή κληρονομητήριο, για ακίνητα για τα οποία είχε καταβληθεί το πάγιο τέλος, εφόσον δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή στο ήδη δηλωθέν ακίνητο
 • Διοικητικές πράξεις (από την 1.6.2020 και μετά)
 • Κανονισμός πολυκατοικίας (από την 1.6.2020 και μετά)

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2,  που βρίσκεται στο https://www.ktimatologio.gr/photo/medium/201912/qk722n1576143661919.pdf.

β) Στέλνετε τη δήλωση Δ2 στο athens1@ktimatologio.gr μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι κλπ) για έλεγχο

γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2 και βεβαίωση ότι δεν οφείλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης

δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας:

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2,
 • τις σχετικές πράξεις
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.
 1. Ενημέρωση για τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.) Στην περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης ΠΚΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση athens1@ktimatologio.gr τα στοιχεία του ακινήτου σας: οδό, αριθμό, περιοχή, τοπωνύμιο, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για διηρημένη), όροφος κλπ, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να σας αποσταλεί ο ΚΑΕΚ που πρέπει να καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και έτσι να ολοκληρώσετε την αίτηση και την έκδοση του πιστοποιητικού.
 1. Υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, ανάκλησης δήλωσης, χορήγησης αντιγράφων, επιστροφής τέλους.

Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα:  https://www.ktimatologio.gr/posts/entypa-1-2

Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση athens2@ktimatologio.gr

 1. Υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων

Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση athens2@ktimatologio.gr

         Ξεκίνησε η ανάρτηση σε Βόλο, Λαμία, Λειβαδιά

Ξεκίνησε στις 10 Μαίου η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Μαγνησίας (ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου), Φθιώτιδας (ΟΤΑ Λαμίας) και Βοιωτίας (ΟΤΑ Λειβαδιάς).

Η διαδικασία της Ανάρτησης έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό και πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.

     Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 

• Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) 

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

     Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

     Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

     Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι για τη Λαμία και τη Λειβαδιά μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021 και για το Βόλο μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2022. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

     Από την έναρξη της Ανάρτησης  τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι προθεσμίες για διόρθωση κάθε είδους λανθασμένων κτηματολογικών εγγραφών παρατάθηκαν νομοθετικά μέχρι την 31.12.2021 για όλα τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία, εκτός από 35 περιοχές που παραλείφθηκαν για ανεξήγητους λόγους, και για τις οποίες η ΠΟΜΙΔΑ εξακολουθεί να ζητά να γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να υπαχθούν και αυτές στή ίδια παράταση.  Για τα νεώτερα κτηματολογικά γραφεία η προθεσμία λήγει την 31.12 του έτους μετά από (οκτώ) έτη από την έναρξη λειτουργείας του κάθε Κτηματολογικού Γραφείου.


ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου σε απλή φωτοτυπία

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής υποθ/κείου - τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (προαιρετικά)

3. Απόδειξη καταβολής τέλους κτηματογράφησης

4. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου

5. Επίδειξη στοιχείου πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό, λογ/μός ΔΕΗ κλπ.)

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, και δεν ενδιαφέρει αν ένα δηλούμενο κτίσμα είναι νόμιμο ή αυθαίρετο, εν όλω ή εν μέρει.  Δηλώνοντας κανείς ένα μη νόμιμο κτίσμα δεν έχει να φοβάται, αλλά ούτε να ελπίζει σε κάτι από αυτό. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες δηλώνονται με βάση το νόμιμο εμβαδόν που αναφέρεται στο συμβόλαιο κτήσης τους, σε αντίθεση με το Ε9 του περιουσιολογίου του υπουργείου Οικονομικών, όπου εκεί δηλώνονται με βάση την πραγματική τους κατάσταση και όχι τον ιδιοκτησιακό τίτλο τους .

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ TΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

1. Κήρυξη του Δήμου (ή Κοινότητας) υπό κτηματογράφηση με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

2. Δημόσια πρόσκληση (σε μία πανελλαδική και δύο τοπικές εφημερίδες)  προς όσους έχουν εμπράγματα δικαιώματα να τα δηλώσουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης του οικείου Ο.Τ.Α. 

3. Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων και τίτλων ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερομένους εντός τρίμηνης προθεσμίας από την τελευταία δημοσίευση (εξάμηνης για τους κατοίκους εξωτερικού), με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, στο Γραφείο Κτηματογράφησης του δήμου που βρίσκεται το ακίνητο, με ταυτόχρονη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης (35 ευρώ ανά δικαίωμα κύριου περιουσιακού στοιχείου και 20 ευρώ για τα βοηθητικά).

4. Ελεγχος νομιμότητας δηλώσεων και κατάρτιση των κτηματολογικών χαρτών και πινάκων από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

5. Δημόσια ανάρτηση επί δίμηνο των χαρτών και πινάκων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

6. Δίμηνη προθεσμία (τετράμηνη για κατοίκους εξωτερικού) για υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά των χαρτών και πινάκων.

7. Διόρθωση λαθών στους χάρτες και πίνακες. Στη συνέχεια καταβολή του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης (1 ο/οο επί της αντικ. αξίας μείον 20.000 ευρώ για κάθε καταχωρούμενο δικαίωμα, με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ). Το τέλος υπολογίζεται αυτόματα από τη μηχανογράφηση του κτηματολογίου και βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο.

8. Κήρυξη της περαίωσης της κτηματογράφησης.

9. Εναρξη λειτουργείας του Κτηματολογικού Γραφείου και πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά βιβλία.   

10. Από τη στιγμή αυτή και μετά, υπάρχει μόνον δυνατότητα διόρθωσης από τον Προιστάμενο  του Γραφείου «πρόδηλων» σφαλμάτων στις κτηματολογικές εγγραφές. Για κάθε άλλο λάθος, παράλειψη κλπ., ισχύει οκταετής προθεσμία από την έναρξη λειτουργίας του οικείου Γραφείου (δεκαετής για τους κατοίκους εξωτερικού) προσφυγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκπρόθεσμη αναγνώριση αδήλωτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

ΕΝΑ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας                         170.000 ευρώ

με κλειστή ισόγεια θέση στάθμευσης αντικ. αξίας  50.000 ευρώ

και υπόγεια αποθήκη αντικ. αξίας                         37.000 ευρώ

Συνολική αξία                                                    257.000 ευρώ

Α. Αν ανήκει σε ένα άτομο:

Πάγιο τέλος: 35€ + 20€ + 20€ = 75 ευρώ

Αναλογικό τέλος διαμερίσματος 170.000 – 20.000 = 150.000  Χ 1 ο/οο = 150 ευρώ

Θέση στάθμευσης 50.000 – 20.000 = 30.000 Χ 1 ο/οο = 30 ευρώ

Αποθήκη 37.000 – 20.000 = 17.000 € Χ 1ο/οο = 17 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση 75 + 150 + 30 + 17  =       272 ευρώ

Β. Αν ανήκει σε δύο άτομα (π.χ. σε 2 συζύγους, ή ψιλό κύριο + επικαρπωτή):

Πάγιο τέλος: 35€ + 20€ + 20€ = 75 ευρώ ανά άτομο Χ 2 = 150 ευρώ

Αναλογικό τέλος διαμερίσματος 170.000 – 40.000 = 130.000 Χ 1ο/οο = 130 ευρώ

Θέση στάθμευσης 50.000 – 40.000 = 10.000  Χ 1 ο/οο = 10 ευρώ

Αποθήκη 37.000 - 40.000 =  0  ευρώ

Συνολική επιβάρυνση 150 + 130 + 10 + 0  =  290 ευρώ (ήτοι 18 ευρώ περισσότερο).

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Αν δεν δηλώσετε κάποιο ακίνητό σας, μετά την παρέλευση οκταετίας από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου, (ή δεκαετίας αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού), το ακίνητο αυτό θα περιέλθει στο Κράτος! Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από την Κυβέρνηση να καταργήσει τη δημευτική αυτή ρύθμιση, και να καθορίσει την  προθεσμία αυτή ίση μέχρι το χρόνο της έκτακτης χρησικτησίας (20ετία)!!!

2. Κατά την ανάρτηση των πρώτων χαρτών, ιδιαίτερα των εκτός σχεδίου ακινήτων, ελέγξτε μήπως τυχόν το ακίνητό σας έχει δηλωθεί και από το Δημόσιο ως δική του περιουσία, ή ως δήθεν δασικό! Με το νέο νόμο του κτηματολογίου θα γίνεται πλέον μόνον μία ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, και η προθεσμία ενστάσεων είναι δίμηνη.  Γι΄αυτό τρέξτε αμέσως στο δικηγόρο σας!

3. Η ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ θα σας κρατά συνεχώς ενήμερους για όλες τις διαδικασίες και τις προθεσμίες της κτηματογράφησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Υπάρχουν πολίτες που κατά την διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου στις πρώτες  340 περιοχές της χώρας που υλοποιήθηκε το έργο, δεν υπέβαλαν δήλωση  για το ακίνητό τους (δήλωση του Ν. 2308/1995).  Σήμερα οι πολίτες αυτοί δεν μπορούν πλέον να υποβάλλουν δήλωση (εφόσον η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί και στην περιοχή  λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο). Στο Κτηματολόγιο έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους και πρέπει να σπεύσουν για την διόρθωσή της.  

 Ειδικότερα, εάν δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση του Ν.2308/1995 για το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο,  θα αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ενδεχόμενα :    

α. Το ακίνητό σας μπορεί να έχει  καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Στην περίπτωση αυτή για να προβείτε σε διόρθωση της αρχικής εγγραφής :

1. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «Πρόδηλου Σφάλματος», εφόσον ο συνδικαιούχος του ακινήτου έχει υποβάλει τη σχετική Δήλωση, έχει καταχωρισθεί το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές και υπάρχει κοινός τίτλος κτήσης δικαιώματος. Επικαλούμενοι τον κοινό τίτλο ιδιοκτησίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Ο Προϊστάμενός του, είναι αρμόδιος για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος διόρθωσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Αν δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, μπορείτε να προσφύγετε μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων, από την λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου λάβατε γνώση της απόρριψης της αίτησής σας, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την δικαστική διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας». Πρόκειται για μία διαδικασία δικαστικής διόρθωσης στην οποία υποβάλλετε μέσω του δικηγόρου σας αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου σας, το οποίο δικάζει και κρίνει χωρίς αντιδικία.

 β. Το ακίνητό σας έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή :   

1. Μπορείτε να ασκήσετε αγωγή, εάν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, εάν δηλαδή το ακίνητό σας έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από τρίτο πρόσωπο ή το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «πρόδηλου σφάλματος» εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση και ο τρίτος υπέρ του οποίου έχει γίνει η εγγραφή του ακινήτου, συναινεί  για την διόρθωση της αρχικής εγγραφής.

 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, χωρίς άλλη χρονοτριβή!

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: www.ktimatologio.gr