Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κλίμακες φορολογίας ακινήτων

                            *Δείτε στο τέλος τις προισχύσασες φορολογικές κλίμακες ακινήτων από το έτος 2004 και μετά 

Κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος ακινήτων *

Ύψος Εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής
0 - 12.000 € 15%
12.001 - 35.000 € 35%
35.001 € και άνω 45%

Δείτε εδώ τις λοιπές κλίμακες φορολογίας των λοιπών πηγών εισοδήματος  


 

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων

Ύψος Εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής
0 – 12.000 € 0,0%
12.001 – 20.000 € 2,2%
20.001 – 30.000 € 5,0%
 30.001 – 40.000 € 6,5%
40.001 – 65.000 € 7,5%
65.001 – 220.000 € 9,0%
220.001 € και άνω 10,0%

*Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση (πλην μισθωμάτων κατοικιών) επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

*Ο συμπληρωματικός φόρος 1,5-3% έχει καταργηθεί.

*Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ακινήτου δεν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα αλλά ετήσια αντικειμενική δαπάνη («τεκμήριο διαβίωσης».

*Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται το τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

*Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστεία, το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

*Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού ακινήτου κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, εκπίπτει το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του.

*Τα φυσικά πρόσωπα – φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής απαλλάσσονται των τεκμηρίων διαβίωσης, ακόμη και εάν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ή αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

*Δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος επομένου έτους για τα μισθώματα που εισπράττονται από τα φυσικά πρόσωπα.


Κλίμακα τεκμηρίου δαπάνης κατοικίας (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

Εμβαδόν Κατοικίας Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη
Μέχρι 80 τ.μ. 40 ευρώ / τ.μ.
Για τα 81-120 τ.μ. 65 ευρώ / τ.μ.
Για τα 121-200 τ.μ. 110 ευρώ / τ.μ.
Για τα 201-300 τ.μ. 200 ευρώ / τ.μ.
Για τα άνω από 300 τ.μ. 400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:
Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.
Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.
Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες
Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.
Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.
Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ-Ν. 4223/2013) - Διαβάστε/τυπώστε το κωδικοποιημένο κείμενό του:

Α. Κλίμακα βασικού φόρου ανά περιουσιακό στοιχείο που υπήρχε την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:

Κτίσματα (άνω των 25 ετών):     2,00 - 16,20 €/ανά τ.μ.
Οικόπεδα:     0,0037 - 9,25 €/ανά τ.μ.

 

Βασικός φόρος ΕΝΦΙΑ
(για κτίσμα άνω των 25 ετών)

Τιμή ζώνης Φόρος ανά τ.μ.
0 - 750 € 2,00 €
751 - 1.500 € 2,80 €
1.501 - 2.500 € 3,70 €
2.501 - 3.000 € 4,50 €
3.001 - 3.500 € 7,60 €
3.501 - 4.000 € 9,20 €
4.001 - 4.500 € 11,10 €
4.501 - 5.000 € 13,40 €
5.001 € και άνω 16,20 €
   
   

Β. Κλίμακα συμπληρωματικού φόρου (πρώην ΦΑΠ) φυσικών προσώπων που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου

Κλιμάκια Φορολογικός
Συντελεστής
Φόρος Κλιμακίου Σύνολο
Ακίνητης Περιουσίας Φόρου
0,01 - 400.000 0,00% 0 400.000 0
400.000,01 - 500.000 0,20% 200 500.000 200
500.000,01 - 600.000 0,30% 300 600.000 500
600.000,01 - 700.000 0,40% 400 700.000 900
700.000,01 - 800.000 0,50% 500 800.000 1.400
800.000,01 - 900.000 0,60% 600 900.000 2.000
900.000,01 - 1.000.000 0,70% 700 1.000.000 2.700
1.000.000,01-2.000.000    0,90% 9.000 2.000.000 11.700
>=2.000.000,01 1,00%      
         
         

ΕΝΦΙΑ 2022: Για το 2022 ο ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων μειώθηκε κατά 10-30% αναλόγως του συνολικού ύψους της αξίας της περιουσίας του κάθε φορολογούμενου, ως εξής:

  • Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 €, μείωση κατά 30%
  • Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 €, μείωση κατά 25%
  • Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 €, μείωση κατά 20%
  • Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 €, μείωση κατά 15%
  • Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.000 €, μείωση κατά 10%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με γενικό αναλογικό συντελεστή 0,55%, και με μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων ή μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και την αντιπαροχή 24,00%
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3,00%
Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,50%
Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3,00%
Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή) 15,00%

Κλίμακα φόρου κληρονομιών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ *ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (προς σύζυγο-τέκνα-εγγονούς-γονείς)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000 0% 0 150.000 0
150.000 1% 1.500 300.000 1.500
300.000 5% 15.000 600.000 16.500
Υπερβάλλον 10%      

Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του. 

*ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ προς τέκνα - ΔΩΡΕΑ προς εγγονούς (Από 1.10.2021)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
800.000 0% 0 800.000 0
Υπερβάλλον 10%      

Συνεπώς τα έξοδα για τις γονικές παροχές είναι πλέον η αμοιβή του Συμβολαιογράφου και το τέλος Μεταγραφής/Κτηματογράφησης που υπολογίζονται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 0% 0 30.000 0
70.000 5% 3.500 100.000 3.500
200.000 10% 20.000 300.00 23.500
Υπερβάλλον 20%      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40%      

Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά - κληρονομιά - δωρεά

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο Ποσό
Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.
Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.


ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ:

  Αξία Επικαρπίας : Ποσοστό επί της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή.

  Αξία Ψιλής κυριότητας : Το υπόλοιπο που απομένει είναι η αξία της ψιλής κυριότητας.

Ποσοστά κατανομής
 

Ηλικία επικαρπωτή Ποσοστό επικαρπίας
επί της πλήρους κυριότητας
Ποσοστό ψιλής κυριότητας
επί της πλήρους κυριότητας

1 - 20
 
80 % 20 %

21 - 30
 
70 % 30 %

31 - 40
 
60 % 40 %

41 - 50
 
50 % 50 %

51 - 60
 
40 % 60 %

61 - 70
 
30 % 70 %

71 - 80
 
20 % 80 %

81 και άνω
 
10 % 90 %

Φόρος = Αξία πλήρους κυριότητας Χ ποσοστό από τον αντίστοιχο πίνακα

 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (άρθρο 61 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001).

2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή. Η προθεσμία αρχίζει από το θάνατο του κληρονομουμένου ή τη δημοσίευση της διαθήκης ή τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια ή το θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση ή το διορισμό των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, των εκτελεστών διαθήκης, των συνδίκων πτώχευσης ή την αναγνώρισή τους, σε περίπτωση κληρονόμων σχολαζουσών κληρονομιών. Η κατά τα άνω εξάμηνη ή ετήσια προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μήνες, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι.

3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Αντίγραφο διαθήκης.

γ) Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο.

δ) Πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

ε) Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού.

στ) Εγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου.

ζ) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

η) Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς (σχετικό άρθρο 67 του Κώδικα).

4. Ποια είναι αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Η ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου ή η ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος αλλοδαπής. Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή αλλά πέθανε στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η ΔΟΥ του τόπου θανάτου.Ως κατοικία του κληρονομουμένου θεωρείται αυτή που προκύπτει από το ΑΦΜ αυτού.

5. Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Είναι οι συμβαλλόμενοι δωρητής – δωρεοδόχος, γονέας – τέκνο και, σε περίπτωση άτυπης δωρεάς, ο δωρεοδόχος.

6. Ποια είναι αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας του δωρητή. Ως κατοικία του δωρητή θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον ΑΦΜ αυτού.

7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Η δήλωση υποβάλλεται πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου, το οποίο συντάσσεται με βάση θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης, και, προκειμένου για άτυπες δωρεές, μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς στο δωρεοδόχο.

8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής της απόκτησης πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομιών και γονικών παροχών;

Ο κληρονόμος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονομουμένου) ή το τέκνο που αποκτά τη γονική παροχή ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων κληρονομιαίων ακινήτων) είναι 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.

9. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου ή γονικής παροχής;

Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 € για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 € για έγγαμο ή για συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή το συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 € για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 € για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή το συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 10.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Αντίστοιχη απαλλαγή παρέχεται και κατά τη γονική παροχή πρώτης κατοικίας (άρθρα 26 ενότητα Α’ και 43 ενότητα Α’).

10. Ισχύουν ειδικές απαλλαγές για τους αγρότες;

Από 23-4-2010 καταργήθηκαν οι γεωργικές απαλλαγές και ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

11. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;

Ο βάσει δήλωσης φόρος καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις των 500 €. Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 €, πλην της τελευταίας.

12. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για την κτήση αιτία θανάτου;

Κατά κανόνα χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος θανάτου. Ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο του θανάτου χρονικό σημείο αυτοδίκαια στις περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης, επιδικίας περί το κληρονομικό δικαίωμα ή περί την κληρονομιά, διαχωρισμού επικαρπίας από την κυριότητα κ.λπ. ή με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας 


9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ:

2004-2005,  20062007.  2008-2010,  2011-2012,  2013,  2014-20152016 .