Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωπικό Κτιρίων

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΜΕΓΑΡΩΝ

Η πρόσληψη και η αποζημίωση θυρωρού λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης. Του Δημ. Γ. Τριπερίνα*

Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε κωδικοποιημένα όλα εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών και μεγάρων που πρόκειται να προσλάβουν ή έχουν θυρωρό, σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη της συνεργασίας τους.

Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ

Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ 

1. Ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρθ. 5, περ. 5.2 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ Β' 3520/19-09-2019):

Το ενιαίο έντυπο Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)] υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων:

Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, είναι δυνατή ηλεκτρονικά άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της. (αρθ. 6, περ. 6.1 της ΥΑ).

Κυρώσεις:

Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται πρόστιμο (Ν.Δ.2656/1956, αρθ.5, παρ.4 και Ν.Δ.763/1970, αρθ.1) έως 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τα οποία μετά από συμβιβασμό, μπορούν να μειωθούν έως τα 2,5 ημερομίσθια (Εγκ. Υπ. Ο.Α.Ε.Δ. 85359/71). Ο συμβιβασμός αυτός γίνεται με προσφυγή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της επιχείρησης μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίηση του προστίμου προς την επιχείρηση.


Β. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΡΩΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ι.  Σύντομο Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2655/1953, οι θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων εξομοιώνονταν με τους εργατοτεχνίτες, καθώς ιδιω­τικός υπάλληλος κατά την έννοια του παρόντος νό­μου θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγ­γελμα ασχολούμενον επί αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πλη­ρωμής, εις υπη­ρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρή­σεως ή οιασδή­ποτε εργασίας και παρέχον εργασία αποκλειστικώς ή κατά κύ­ριο χαρακτήρα μη σωματική. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέ­τες πάσης κατηγο­ρίας, καθώς και παν εν γένει πρόσωπο, το οποίο χρησιμο­ποι­είται εν τη πα­ρα­γωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή γεωργικός ερ­γά­της ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπη­ρε­τικές εν γένει υπηρεσίες”.     

Ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δεν ασκεί, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης του Ν.Δ. 2655/1953, επιρροή στην ιδιότητά τους ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών, και οι δύο κατηγορίες μπορεί να αμείβονται, σύμφω­να με τη σύμβαση εργα­σίας τους, είτε με μηνιαίο μι­σθό είτε με ημε­ρομίσθιο ή ωρομίσθιο αντίστοιχα, χω­ρίς αυτό να επηρεάζει την ιδιότητα τους και τα εξ αυτής δικαιώματα.

 Ως προς τις συνέ­πειες της εργασίας τους αυτής ταυτίζονται απολύτως με τους εργατοτεχνίτες, με μόνη συνέπεια και πάλι ως προς τους υπαλλήλους, εκείνη της αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ερ­γασίας τους κατά τον Ν. 3198/1955, ως ίσχυε προ της θεσπίσεως του ν. 4808/2021 για τον οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια.

Οι διατάξεις των Σ.Σ.Ε. των θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων, οι οποίες συνάπτονταν έως το 2010 μεταξύ αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) ως εκπροσώπου των εργοδοτών και αφετέρου της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος (Ο.Θ.Ε.) ως εκπροσώπου των εργαζομένων, όριζαν την αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβα­σης εργασίας, ως ίση με το ήμισυ της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλή­λων των υπαγομένων στον Ν. 2112/1920, χωρίς όμως αυτό να τους προσδί­δει την ιδιότητα του υπαλλήλου. (Α.Π. 505/1986 και Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 1044/1989).

Η ειδική για τους θυρωρούς μεταχείριση ως προς το ποσό της αποζημιώσεως είχε καθιερωθεί με το άρθρο 19 της από 31.12.1938 ΣΣΕ των Θυρωρών Πολυκατοικιών και Μεγάρων Αθηνών-Πειραιώς.

Δεδομένου μάλιστα ότι το σύστημα της απολύσεως μετά από προειδοποίηση ίσχυε μόνο για τους υπαλλήλους και όχι για τους εργατοτεχνίτες-υπηρέτες (ιδιότητα που συντρέχει στην περίπτωση των θυρωρών), οι θυρωροί δεν μπορούσαν να απολυθούν κατόπιν προειδοποιήσεως .

Ομοίως, ως προς το θέμα της οφειλόμενης αποζημίωσης στους θυρωρούς πολυκατοικιών και μεγάρων, είχε προβλεφθεί, με την παρ. 2 του άρθρου 14 της από 15-5-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων, κατοικιών και γραφείων της χώρας, ετών 2008-2009», η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ’αριθμ. 56272/2608/30-7-2008 Απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  (ΦΕΚ 1520/Β/1.8.2008)) ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους λόγω απόλυσης, η αποζημίωση που δικαιούνται οι θυρωροί στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας, ανερχόταν στο 50% της καθοριζόμενης από τις διατάξεις του ν. 2112/20 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, λόγω απόλυσής τους.

ΙΙ. Η Μεταρρύθμιση του ν. 4808/2021

Με τη διάταξη του άρθρου 64, όπως ισχύει μετά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 80 του πρόσφατου εργασιακού Νόμου 4808/2021, προκειμένου να εξομοιωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων, ορίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2022 καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 2112/1920 και του σε εκτέλεση του νόμου αυτού εκδοθέντος Βασιλικού Διατάγματος του έτους 1920, που αφορούν στη διάκριση των όρων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προθεσμία προμήνυσης (προειδοποίησης) και στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων (μισθωτών) και από τις αρχές του Ιανουαρίου 2022 για το θέμα αυτό ισχύουν τα εξής:

Οι διατάξεις των Νόμων 2112/1920 και 3198/1955, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των μισθωτών που έχουν υπαλληλική ιδιότητα, από 1/1/2022 εφαρμόζονται και επί των μισθωτών που έχουν, ως εκ του επαγγέλματος το οποίο ασκούν, ιδιότητα εργατοτεχνίτη.

Συγκεκριμένα από 1/1/2022 προκειμένου να καταγγελθεί νόμιμα μια σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ενός μισθωτού που έχει την ιδιότητα εργατοτεχνίτη η οποία, όπως είναι γνωστό, αποδίδεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2655/1953 και την ποιότητα των παρεχομένων στον εργοδότη του σωματικών ή πνευματικών υπηρεσιών αντίστοιχα, και ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής των αποδοχών του, με μισθό ή ημερομίσθιο ή άλλο νόμιμο τρόπο, ο εργοδότης του θα έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβασή του αυτή, είτε άμεσα με την αποκαλούμενη στο εργατικό δίκαιο έκτακτη καταγγελία με άμεση καταβολή, έστω με δόσεις, της οφειλόμενης αποζημίωσης, είτε με τακτική καταγγελία με προμήνυση (προειδοποίηση), σύμφωνα με την διάταξη της Υποπαρ. ΙΑ12 του Ν. 4093/2012.

Με τη διάταξη του ν. 4093/2012, που εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, ο χρόνος της προειδοποίησης απόλυσης ορίζεται:

α) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί στην επιχείρηση από δώδεκα (12) συμπληρωμένους μήνες μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση,

β) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από δυο (2) μέχρι πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση,

γ) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση, και

δ) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και πάνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

ΙΙΙ. Αποζημίωση θυρωρού λόγω συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. β Ν. 3198/1955, σε συνδυασμό με το άρθρο 64 του Ν. 4808/2021 περί εξίσωσης υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών ως προς την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία συμβάσεως εργασίας, μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος μπορούν να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη το πλαφόν των 2.000 ευρώ για προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, παρά μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

Υπόχρεοι για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης είναι όσοι ήταν συνιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας κατά την ημέρα συνταξιοδότησης του θυρωρού, κατά την αναλογία της στήλης των κοινοχρήστων του πίνακα αναλογιών της πολυκατοικίας, ανεξαρτήτως μάλιστα του χρόνου που καθένας τους είχε την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για την περίπτωση της απόλυσης του θυρωρού λόγω καταγγελίας της σύμβασής του.

Δεν εμπίπτουν στις ως άνω ρυθμίσεις όσοι μισθωτοί πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος από το φορέα κύριας ασφάλισής τους και κατά συνέπεια αν αποχωρήσουν οικειοθελώς, δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης. Τέλος αυτονόητο είναι ότι δεν δικαιούνται καμιάς αποζημίωσης και όσοι αποχωρήσουν οικεία βουλήσει από την εργασία τους, χωρίς να πληρούν την παραπάνω προυπόθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρωμένα έτη στον εργοδότη

Μήνες αποζημίωσης

Από 1 συμπληρωμένο μέχρι 4

2

Από 4 συμπληρωμένα μέχρι 6

3

Από 6 συμπληρωμένα μέχρι 8

4

Από 8 συμπληρωμένα μέχρι 10

5

10 συμπληρωμένα

6

11 συμπληρωμένα

7

12 συμπληρωμένα

8

13 συμπληρωμένα

9

14 συμπληρωμένα

10

15 συμπληρωμένα

11

16 συμπληρωμένα

12

Παράδειγμα:

Έστω θυρωρός ο οποίος έχει συμπληρώσει 10 έτη στον εργοδότη του. Ο εργαζόμενος λάμβανε μικτό μηνιαίο μισθό 2.000€ και στην ηλικία των 67 ετών αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί έχοντας τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης.

Η αποζημίωση που δικαιούται λόγω συνταξιοδότησης, ισούται με: 6 x 2.000 x 14 / 12 x 40% = 5.600€

Όπου, 6 είναι τα έτη, 2.000 ο μικτός μηνιαίος μισθός, 14/12 η προσαύξηση των επιδομάτων και 40% το ποσοστό της αποζημίωσης.

ΙV. Αποζημίωση θυρωρού λόγω απόλυσης

Α. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από 1/1/2022 εφαρμόζονται και για τους απολυόμενους εργατοτεχνίτες (και συνεπώς και για τους θυρωρούς πολυκατοικιών), για να είναι τυπικά έγκυρη η καταγγελία της σύμβασής τους αορίστου χρόνου και να επιφέρει τα αποτελέσματά της πρέπει: α) το έντυπο Ε6 της ηλεκτρονικής υποβολής να υποβάλλεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, β) αντίγραφο του εντύπου αυτού να επιδίδεται στον εργαζόμενο άμεσα, από την πρώτη δηλαδή ημέρα της αποχής του από την εργασία του, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης και σε περίπτωση άρνησής του να του επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή στο τόπο της νόμιμης κατοικίας του. Η σχετική έκθεση του δικαστικού επιμελητή θα πρέπει να υποβάλλεται ως συνημμένη στο παραπάνω ηλεκτρονικό έντυπο Ε6 το οποίο πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δηλαδή προκειμένου για πολυκατοικίες, από τον νόμιμο διαχειριστή). Παράλληλα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, για την εγκυρότητα της καταγγελίας απαιτείται από το νόμο η άμεση καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης εις ολόκληρο, αν ανέρχεται μέχρι δύο (2) μηνιαίους μισθούς ή ολόκληρη ή σε δόσεις αν ανέρχεται σε περισσότερους από δύο (2) μισθούς καθώς και ο απολυόμενος εργατοτεχνίτης πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον φορέα του κύριας ασφάλισης, σήμερα στον Ε.Φ.Κ.Α.

 Για την απόλυση θυρωρού ισχύει μια ακόμη ειδική προϋπόθεση: Οι θυρωροί πολυκατοικιών «δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο με απόφαση των συνιδιοκτητών που έχουν στην κυριότητά τους τα 501ο/00 της συνιδιοκτησίας» δηλαδή με απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών του κτιρίου (άρθρο 42 Ν. 1836/1989). Τυχόν απόλυση του θυρωρού χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της πολυκατοικίας με την ως άνω ελάχιστη πλειοψηφία, είναι άκυρη. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε θυρωρούς που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος (Ν. 1836/1989- ΔΕΝ 1989 σελ. 629 ).

Ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως λαμβάνεται υπ’όψιν ολόκληρος ο μισθός και όχι το μειωμένο κατά 13% ποσό λόγω κατοικίας, που αντιστοιχεί στην παρακράτηση επί του συνόλου των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών για τις δωρεάν παροχές στέγης, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης προς τον θυρωρό, καθώς έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι οι ως άνω παροχές σε είδος, αποτιμώμενες σε χρήμα, αποτελούν μισθό, αφού συνιστούν αντάλλαγμα των υπό των μισθωτών παρεχομένων υπηρεσιών και δεν χορηγούνται απλώς προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της πολυκατοικίας και για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας.(ΣΕ 202/72, 1631/74- δεν 1986 ΣΕΛ. 855 )

Β. Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης

Σύμφωνα με τη νέα παραπάνω διάταξη του Ν. 4808/2021, ο υπολογισμός της αποζημίωσης των εργατοτεχνιτών, που θα γίνεται πλέον σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται προκειμένου περί της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τυπικά ή ουσιαστικά), θα γίνεται ως εξής:

Αν στον απολυόμενο εργατοτεχνίτη καταβάλλονταν οι αποδοχές του κατά το χρόνο που εργάζονταν σε ημερήσια βάση (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, ποσοστά κ.λπ.), η αποζημίωσή του θα υπολογίζεται με μηνιαίο μισθό που θα αποτελείται από είκοσι δύο (22) καταβαλλόμενα ημερομίσθια, ενώ αν οι αποδοχές του όταν εργάζονταν καταβάλλονταν σε μηνιαία βάση, η αποζημίωση απόλυσής του θα υπολογίζεται με βάση τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό του.

Προφανώς και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα πάλι με τις διατάξεις του Ν. 3198/1955, οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί των εργατοτεχνιτών, θα καταβάλλονται προσαυξημένοι αφενός κατά το 1/6ο, όπως συμβαίνει με τις αποζημιώσεις απόλυσης των υπαλλήλων, καθώς και με τις λοιπές αποδοχές που ενδεχομένως λάμβαναν τακτικά κατά το χρονικό διάστημα που εργάζονταν στον εργοδότη από τον οποίο απολύονται, λόγω παροχής εργασίας τους από υπερεργασία, νόμιμες υπερωρίες, παροχή εργασίας κατά νύκτα ή κατά Κυριακή και αργίες ή ακόμη και με τις τυχόν οικειοθελείς παροχές του εργοδότη που τους καταβάλλονταν χωρίς επιφύλαξη του τελευταίου για μελλοντική τους παρακράτηση, διακοπή ή συμψηφισμό. (βλ. σχετικά και τις Α.Π. 877/1998, 1210/2009, 1174/2017).

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2112/1920 «Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

 

 

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 που ορίζει το ανώτατο όριο (πλαφόν) των μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης (Νομοθετημένο Ημερομίσθιο Χ 30 Χ 8), εξακολουθεί να ισχύει και προκειμένου περί των εργατοτεχνιτών.

Για τους εργατοτεχνίτες, όπως συμβαίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και για τους υπαλλήλους, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία κατά την 12/11/2012 άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης στο προηγούμενο εδάφιο, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

1 μηνός αποζημίωση

 

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

2 μηνών αποζημίωση

 

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

3 μηνών αποζημίωση

 

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

4 μηνών αποζημίωση

 

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

5 μηνών αποζημίωση

 

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

6 μηνών αποζημίωση

 

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

7 μηνών αποζημίωση

 

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

8 μηνών αποζημίωση

 

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

9 μηνών αποζημίωση

 

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

10 μηνών αποζημίωση

 

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

11 μηνών αποζημίωση

 

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω

12 μηνών αποζημίωση

 

 

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο εργατοτεχνίτης κατά τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (12-11-2012) ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση

Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

έτος συμπλ. έως έτη

μηνών

 

  1 μήνας

μηνός

 

έτη συμπλ. έως έτη

μηνών

 

  2 μήνες

μηνός

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

1 1/2 μηνός

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

1 1/2 μηνός

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

μηνών

έτη συμπλ έως 10 έτη

μηνών

μήνες

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

μήνες

μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

μήνες

μηνών

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

 

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

 

 

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

μήνες

μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

μήνες

μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

μήνες

μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

μήνες

μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

μήνες

μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

μήνες

μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

μήνες

μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

μήνες

μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

μήνες

μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

μήνες

μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

μήνες

μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

μήνες

μηνών

μηνών

 

Με βάση τα παραπάνω, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4093/2012 το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης λόγω απολύσεως ανέρχεται σε 12 μηνιαίους μισθούς για τους εργαζόμενους που συμπλήρωσαν 16 έτη υπηρεσίας και πάνω. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6.

 Tέλος, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010, όταν η αποζημίωση απόλυσης υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, μπορεί να καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης με τις αποδοχές δύο (2) μηνών καταβαλλόμενης κατά την ημέρα λύσης της σύμβασής του εργαζομένου στην έκτακτη καταγγελία ή κατά την ημέρα που λήγει ο χρόνος προειδοποίησης, όταν η καταγγελία γίνεται με τακτικό τρόπο (με προειδοποίηση) και των λοιπών δόσεων ανά δίμηνο, με δύο μηνιαίες αποδοχές κάθε δόση, μέχρι την ολική εξόφληση της αποζημίωσης.

ΙV. Τελικές Παρατηρήσεις

Επειδή οι διατάξεις των ΣΣΕ των θυρωρών πολυκατοικιών προέβλεπαν την καταβολή του ημίσεως της αποζημιώσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων που όριζε ο Ν. 2112/1920, μετά την ως άνω νομοθετική μεταβολή του ν. 4808/2021 και σε εφαρμογή της αρχής της προστασίας που διέπει το εργατικό δίκαιο κατά τη συσχέτιση των πηγών του εργατικού δικαίου μεταξύ τους (AΠ Oλομ. 26/07, EEργΔ 2007, 1170, AΠ Oλομ. 5/11, ΔEN 2011, 1256, Λεβέντη, Συλλογικό Eργατικό, 2007, σελ. 486 επ.) οι θυρωροί δικαιούνται την καταβολή ολόκληρης της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στους υπαλλήλους με βάση τις ανωτέρω διακρίσεις, η δε καταγγελία της σύμβασης δύναται να γίνει και με προειδοποίηση, οπότε θα καταβληθεί το ήμισυ της οφειλόμενης αποζημίωσης.

*Ο Δημήτριος Γ. Τριπερίνας είναι Δικηγόρος Αθηνών, εξειδικευμένος στο Εργατικό Δίκαιο, Ασκληπιού αρ. 42,  Καλλιθέα, dtriperinas@hotmail.com

 

ΟΙ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.3.2013

Μέχρι την 31.3.2013 οι σχέσεις του διαχειριστή και των συνιδιοκτητών των κτιρίων με τους θυρωρούς καθορίζονταν από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την με αριθμό Π.Κ. 25/23-5-2008 κωδικοποιημένη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού Κτιρίων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος (Ο.Θ.Ε.) και η τελευταία παράτασή της έληξε την 31.12.2012, χωρίς έκτοτε να ανανεωθεί.

Η παραπάνω Ειδική Συλλογική Σύμβαση η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα εξυπηρέτησης μελών αφορά ειδικότερα:

1. Αποδοχή στο σύνολο της, της από Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2008-2009.

2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος δωματίων θυρωρών από 1-9-2008 ως εξής: 

α) αύξηση του ποσοστού του κατά 1% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε κτίρια κατοικιών και

β) καθιέρωση νέας αυξημένης κλίμακας για τους θυρωρούς σε κτίρια γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) (άρ. 5), λόγω μεγαλύτερου φόρτου εργασίας τους εξ αιτίας της αυξημένης προσέλευσης κοινού στα κτίρια αυτά.

 3. Καθιέρωση:

α) επιδόματος τέκνων για το δεύτερο παιδί, από 1-9-2008, ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού. (άρ. 9)

β) επιδόματος νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους κατά τη νυχτερινή βάρδια, λόγω κυλιόμενου ωραρίου ή αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού, για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν, από 1-9-08. (άρ. 11)

γ) προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας. (άρ. 12Α παρ. 1)

δ) ωραρίου εργασίας θυρωρών σε κτίρια όπου απασχολούνται δύο ή περισσότεροι θυρωροί (άρ. 17 εδ. Α1)

ε) άδειας προστασίας της μητρότητας με δαπάνη του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή του άρθρου 142 ν. 3566/2008 (νέο άρ. 13 περ. γ)

4. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. και της σχετικής νομοθεσίας.


ΟΙ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.4.2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

ΟΙ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

Α. Κατοχυρώνουν τον παλαιό βασικό μηνιαίο μισθό (των 875,67 € αντί του σημερινού) και διατηρούν μόνον τα εξής επιδόματα:

*Ωρίμανσης (Τις τριετίες που ελάμβαναν κατά την 14-2-2012. Αν κατά την παραπάνω ημερομηνία ελάμβαναν επίδομα για παροχή εργασίας άνω των τριών τριετιών, αυτό παραμένει σταθερό και δεν αυξάνεται περαιτέρω στο μέλλον. Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία ελάμβαναν επίδομα για παροχή εργασίας κάτω των τριών τριετιών, αυτό θα αυξηθεί κατά τις επόμενες τριετίες μέχρι την συμπλήρωση τριών τριετιών (x 5% εκάστη τριετία)

*Τέκνων (για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τέκνο x 5% για έκαστο).

*Επίδομα γάμου 10%. Διατηρείται οπωσδήποτε μέχρι την 15.5.2013. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά τη διατήρησή του και μετά, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του!

Συνεπώς από 1.4.2013 καταργήθηκαν και τα εξής επιδόματα από την προισχύσασα κλαδική συλλογική σύμβαση:

*Επίδομα δωματίων 4-15%.

*Επίδομα θέσης υπεύθυνου θυρωρείου 5%.

*Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3%. Η ΠΟΜΙΔΑ όμως συνιστά τη διατήρησή του όπου ο θυρωρός εκτελεί τα σχετικά καθήκοντα.

Η περαιτέρω μείωση των παραπάνω αποδοχών είναι νόμιμη, αλλά προυποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου και την υπογραφή ατομικής τροποποιητικής σύμβασης εργασίας.

Β. Σε περίπτωση απόλυσης (με απόφαση των 501 χιλιοστών της γεν. συνέλευσης) σήμερα πλέον λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την υπαλληλική αποζημίωση, (ή το 40% της τελευταίας σε περίπτωση συνταξιοδότησης) παρότι ανήκουν στην κατηγορία των εργατοτεχνιτών. Για αναλυτικό υπολογισμό αποζημιώσεων συμβουλευτείτ το παρακάτω άρθρο - ανάλυση του Δικηγόρου κ. Δημήτρη Τριπερίνα.

ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ:

Α. Αμείβονται με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο  νομοθετημένο μισθό, σύν έως το πολύ 3 τριετίες x 5% εκάστη, και  έχουν ως ελάχιστο όριο προστασίας τους θεσμικούς όρους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Β. Δικαιούνται και αυτοί την παραπάνω αυξημένη αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ όλων των μισθών και οι μισθολογικές ωριμάνσεις σύμφωνα με το νόμο "παγώνουν" ώσπου να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%.

ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ!

Διαβάστε :

Κωδικοπ. Σ.Σ.Εργασίας προσωπικού κτιρίων 2008-2010 (Μόνο για μέλη)

Παράταση Σ.Σ. Εργασίας προσωπικού κτιρίων 2010-2012 (Μόνο για μέλη)

     Ατομική σύμβαση εργασίας θυρωρών και καθαριστών/τριών (Μόνο για μέλη)