Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Ενεργειακά πιστοποιητικά και από εταιρείες
21/12/2016

Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» κατατέθηκε τελικά η τροπολογία που «ανοίγει» την αγορά των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Με την τροπολογία αυτή δίδεται η δυνατότητα σε εταιρείες να μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις υπο την προϋπόθεση ότι απασχολεί προσωπικό που έχει πιστοποιηθεί ως ενεργειακός επιθεωρητής. 
Η τροπολογία επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται για τα νομικά πρόσωπα την εγγραφή των εταιρείων των οποίων ένα μέλος η εταίρος η υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.
Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου. παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου,το οποίο εκδίδεται από την  Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακολι Επιθεωρητές   αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

Με την  τροπολογία αυτή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επιχειρείται η συμμόρφωση με τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν ενεργειακά πιστοποιητικά κατά την έννοια του νόμου 4122/2013 (42 Α') «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

πίσω στα νέα