Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Αδήλωτα τετραγωνικά: Και με αναδρομική ισχύ η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
30/04/2022

Ξανάνοιξε και πάλι η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στη γνωστή διαδικτυακή  διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/  βάσει του νόμου 4915/2022, με τον οποίο ένα ακόμη σημαντικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που αφορά τα δημοτικά τέλη πήρε το δρόμο της επίλυσής του, όπως ανακοίνωσε στο 39ο Συνέδριό της ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας

Με το Νόμο αυτόν θα καλυφθούν ρητά και αναδρομικά από πρόστιμα κλπ. για αδήλωτα εμβαδά και όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δήλωσαν εκτός πλατφόρμας ή ζήτησαν βεβαιώσεις μη οφειλής προ της ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή και καθ΄όλα τα προηγούμενα μεσοδιαστήματα διακοπής της λειτουργίας της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, και βέβαια όλοι όσοι θα τα δηλώσουν οποτεδήποτε μέχρι 30.6.2022, μέσω της πλατφόρμας ή και εκτός αυτής. 

Συγκεκριμένα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 4915/2022 δίδεται νέα παράταση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, και επανέρχονται αναδρομικά σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ν.4830/2021, για τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων, την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών με προσαύξηση 20% και σε δόσεις κ.λπ. για όλες τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επίσης η επεξεργασία και εκκαθάριση των εν λόγω υποθέσεων από τους δήμους ολοκληρώνεται μέχρι την 30η .9.2022 (οι προηγούμενες προθεσμίες, 21.12.2021 και 31.3.2022, αντίστοιχα). 

Το σχετικό άρθρο του νόμου προβλέπει τα εξής: 

Άρθρο 18
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021.

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021
Στο άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1 η ηµεροµηνία «31.12.2021» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.6.2022»,

β) στην παρ. 3 η ηµεροµηνία «την 31η Μαρτίου 2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «τις 30.9.2022» και το άρθρο 66 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειµένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που µέχρι σήµερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις 30.6.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α΄ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύµφωνα µε την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολo των προστίµων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών µέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά µέτρα, υπολογιζόµενα από 1ης.1.2020, µέχρι την ηµεροµηνία της δήλωσης, µε πρόστιµο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών µέτρων αυτού του διαστήµατος.
3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά µέτρα, το αργότερο µέχρι τις 30.9.2022.
4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που προκύπτουν από τα οριζόµενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).»

πίσω στα νέα