Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ: Στη Διαύγεια η πρόσκληση προς τους εκτιμητές
30/12/2017

Στη "Διαύγεια" αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των νέων αντικειμενικών αξιών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει (αριθμός ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7)», με αμοιβή 50€ ανά τιμή ζώνης που θα καθορίσουν και θα γνωστοποιήσουν εμπρόθεσμα στο υπουργείο. 

Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σημειώνοντας ότι θα προκηρυχθούν θέσεις εκτιμητών, οι οποίοι θα προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων της χώρας, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μετά από διασταύρωσή τους με στοιχεία από τις τράπεζες. Πρόσθεσε ότι η σύσταση των ειδικών επιτροπών για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες θα γίνει στις αρχές του 2018 «λόγω έλλειψης χρόνου καθώς στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2018».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο η προθεσμία προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών κοντά στα επίπεδα των αγοραίων, η οποία εξέπνεε στο τέλος του 2017, έχει παραταθεί για πολλοστή φορά έως το Μάρτιο του 2018.  Σε ερώτηση, τι θα γίνει αν από την αναπροσαρμογή προκύψουν αυξήσεις στις φθηνές περιοχές και μειώσεις στις ακριβές, η υφυπουργός επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς ότι θα αλλάξουν αντίστοιχα οι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ασθενέστεροι και να μην ευνοηθούν οι έχοντες... Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ η κυρία Παπανάτσιου είπε ότι εκκαθαριστικά του 2018 θα αναρτηθούν μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος, δηλαδή Ιούλιο ή Αύγουστο, με στόχο ο φόρος να πληρωθεί σε όσες το δυνατόν περισσότερες δόσεις ως τον Δεκέμβριο του ’18, χωρίς να αλλάζει το τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον ΕΝΦΙΑ. 

Η σχετική απόφαση της Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας έχει ως εξής:

Γ.ΔΠ 0020593 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Π: Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 101 84 - Αθήνα
210 3375737, 5771
fax: 2103375917

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (Β΄549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.»

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. γ, υποπαρ. ν, του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας». 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Την αριθ. ΕΜΠ. 159/0004/24.2.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 91) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί διορισμού της Θεοπίστης Πέρκα του Χαραλάμπους στη θέση της μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την ανάγκη ανάθεσης της σύνταξης εισήγησης για το καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Σκοπός

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προχωρήσει στον καθορισμό νέων τιμών εκκίνησης / τιμών ζώνης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄201), καλεί πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

2. Έργο των Εκτιμητών- Αμοιβή:

Το έργο των εκτιμητών που θα επιλεγούν περιλαμβάνει τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών όπως προβλέπονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 19928/292/2013 (Β΄1147) Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.
Η εισήγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένο έγγραφο πρότυπο, που θα είναι διαθέσιμο στους επιλεχθέντες εκτιμητές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους, με την υποβολή της εισήγησής τους και της τιμής ζώνης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε 50 Ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, για την οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου διαστήματος εισήγηση τιμής. Η καταβολή της αμοιβής τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών υπέχει θέση σύμβασης έργου και σε καμιά περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας με το δημόσιο.

3. Διαδικασία υποβολής αίτησης – κριτήρια και τρόπος επιλογής εκτιμητών
Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας / υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.minfin.gr στην ενότητα Γ.Γ.Δημόσιας Περιουσίας -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού ή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού.

Με την επιλογή του ανωτέρω συνδέσμου, εμφανίζονται τα διαπιστευτήρια του TAXISnet. Από το Μητρώο Φορολογούμενων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντλούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης και στοιχεία Δ/νσης, για την αξιοποίηση τους από τις εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, για την εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκτιμητών, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με στοιχεία από το μητρώο εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Πολιτικής).

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους και τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να επιβεβαιώσουν υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι πιστοποιημένος εκτιμητής εγγεγραμμέ ος στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ: (……..) και ενδιαφέρομαι για τη σύνταξη εισήγησης τιμών εκκίνησης για τις Περιφερειακές Ενότητες που επιλέγω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών». Στη συγκεκριμένη σελίδα, οι εκτιμητές θα επιλέγουν μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, για τις οποίες ενδιαφέρονται να συντάξουν εισήγηση για τιμές εκκίνησης / τιμές ζώνης. Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα που επιλέγουν, θα μπορούν να προβούν περαιτέρω σε δήλωση προτίμησης συγκεκριμένων Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων εντός της επιλεχθείσας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς, όμως, η επιλογή τους αυτή να είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, κάθε εκτιμητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ενδιαφέρον για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται το κουμπί «Υποβολή» και με την επιλογή του από τον ενδιαφερόμενο αποθηκεύεται η αίτηση, εμφανίζεται στην οθόνη μοναδικός αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης και ενεργοποιείται το κουμπί «Εκτύπωση». 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, αλλά μπορεί να εμφανίζει και να εκτυπώνει την υποβληθείσα αίτηση όποτε επιθυμεί. Η ανάθεση του έργου στους επιλεχθέντες εισηγητές γίνεται ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των αιτήσεων προτίμησης των εκτιμητών, όπως έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο κάθε εκτιμητής δεν μπορεί α) να δηλώσει προτίμηση ή β) να επιλεγεί στο Δήμο ή στη Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου βρίσκεται η έδρα του. Ο υπ’ αριθμ. β) περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο κατωτέρω αναφερόμενος αριθμός εισηγητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα. Η σύνταξη εισήγησης για τις τιμές ζώνης κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας / Κοινότητας ανατίθεται σε τέσσερις εκτιμητές. Σε κάθε εκτιμητή δύναται να ανατεθεί η σύνταξη εισήγησης για τιμές κατ’ ανώτατο όριο 100 ζωνών.

Εάν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια δεν συμπληρώνεται ο καθορισμένος αριθμός εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, ο αριθμός συμπληρώνεται από αυτούς που εξαιρέθηκαν λόγω έδρας. Εάν οι εξαιρεθέντες είναι περισσότεροι των απαιτούμενων για την συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού εκτιμητών, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εξαιρεθέντων. Εάν και πάλι δεν συμπληρωθεί ο
καθορισμένος αριθμός εκτιμητών τότε συμπληρώνεται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης μεταξύ όσων δήλωσαν ενδιαφέρον για ολόκληρη την επικράτεια. 

Εάν οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υπερβαίνουν τον ανωτέρω καθορισμένο αριθμό εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, επιλέγονται κατά προτεραιότητα αυτοί που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα. Εάν οι πληρούντες το κριτήριο της εντοπιότητας είναι περισσότεροι του καθορισμένου αριθμού εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, τότε επιλέγονται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης.
Εάν είναι λιγότεροι, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης.

Η ανωτέρω κατανομή θα υλοποιηθεί από ειδική εφαρμογή Η/Υ που θα διαθέσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση standard αλγορίθμων παραγωγής τυχαίων αριθμών.

Η ανωτέρω δημόσια κλήρωση διεξάγεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων της ίδιας Διεύθυνσης. Η κλήρωση θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ή, σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών δυσλειτουργιών της ιστοσελίδας, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (οδός Καραγεώργη Σερβίας 8 , ΤΚ 10184, Αθήνα).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ορισμός εκτιμητή σε οποιαδήποτε περιοχή βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων, ορίζεται εκτιμητής όμορης Περιφερειακής Ενότητας.

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 2.1.2018 μέχρι και την 12.1.2018, με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.

5. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 17:00) στα τηλέφωνα: 2105222362. και στο e-mail:dtys@2018.syzefxis.gov.gr 

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
Θεοπίστη Πέρκα


Η απόφαση αυτή εξεδόθη μετά την ψήφιση τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΟΙΚ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, σχετικά με τις Επιτροπές που εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων. Ειδικότερα:

1.α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται Επταμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή με την οριζόμενη σύνθεση. Καθήκοντα ειδικού εισηγητή ασκεί ο (εκ των μελών) πιστοποιημένος εκτιμητής του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδομίας, τοπογραφίας, οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους. Μπορούν επίσης να ζητούν, τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά, χωρίς την επίκληση απορρήτου.

β. Συστήνεται Τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή (με την οριζόμενη σύνθεση) για την εισήγηση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, δύναται να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με εμπειρογνώμονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να επικουρεί την Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα, σχετικά με τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη μεθοδολογία λειτουργίας των Επιτροπών, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, την τεκμηρίωση και διατύπωση των εισηγήσεων, το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους, την αποζημίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται με ειδική διαδικασία, η οποία θα εφαρμοστεί μία φορά μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανατίθεται σε πιστοποιημένους εκτιμητές, η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των ανωτέρω τιμών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία θα περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος επιλογής των εκτιμητών, η αμοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης, επιλαμβάνεται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις παραγράφους 1 και 2 της προτεινόμενης ρύθμισης τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43), με το οποίο ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Σκοπός της τροποποίησης είναι η καθιέρωση μίας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών ζωνών περισσότερο αμερόληπτης και αντικειμενικής από την ισχύουσα, με στόχο την βέλτιστη προάσπιση των δημοσιονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της χώρας. Ενόψει του γεγονότος ότι η αγορά ακινήτων έχει απωλέσει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμικότητα της λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, κρίνεται απολύτως απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός της αξίας της ακίνητης περιουσίας με τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρώτη παράγραφο, τροποποιείται η παρ. ς 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, με την οποία προβλεπόταν ο τρόπος συγκρότησης τοπικών Επιτροπών για την εισήγηση των εν λόγω τιμών προς τον Υπουργό Οικονομικών, έτσι ώστε οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών των παρ. 1Α και 1Β αντίστοιχα που προστίθενται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 με την παρ. 2 της παρούσας τροπολογίας. Ειδικότερα, με τη δεύτερη παράγραφο προστίθενται παρ. 1Α, 1Β και 1Γ στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982..

Με την παράγραφο 1Α προβλέπεται νέος τρόπος συγκρότησης των τοπικών Επιτροπών, με τη συμμετοχή υπαλλήλων των κατεξοχήν αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των κτηματικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η συμμετοχή στις Επιτροπές υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων. Τέλος θεσμοθετείται η συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων της αγοράς, δηλαδή συμβολαιογράφων, εκπροσώπων του Εθνικού Κτηματολογίου, εκπροσώπων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και εκτιμητών που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι και θα καταθέτουν την αρχική εισήγηση στις Επιτροπές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεργασία εκπροσώπων από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων και αναμένεται να υποβάλουν προς τον Υπουργό Οικονομικών αντικειμενικές, ρεαλιστικές και έγκυρες εισηγήσεις.. Επίσης, η διάταξη εναρμονίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α' 87), με την οποία προβλέφθηκε η γνωστοποίηση προς τις Επιτροπές της άποψης του εκάστοτε αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω εκπροσώπου του οικείου Δήμου, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές.Επιπλέον, με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται στις Επιτροπές για πρώτη φορά η δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή άλλων εμπειρογνωμόνων, φορέων ή προσώπων με εμπειρία και ειδικές γνώσεις στους τομείς της πολεοδομίας της τοπογραφίας των οικοδομικών κατασκευών, της γεωπονίας ή της δασολογίας προκειμένου τα μέλη τους να σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη άποψη και να διευκολύνονται στην άρτια και ορθολογική ολοκλήρωση του έργου τους.

Τέλος, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές να λαμβάνουν στοιχεία από αρμόδιους φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο, Τράπεζα της Ελλάδας Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς απορρήτου, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ταχεία επίτευξη του έργου τους. Προς το σκοπό, όμως διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών, προβλέπεται υποχρέωση των μελών των Επιτροπών για τήρηση απόλυτης εχεμύθειας.

Με τη νέα παράγραφο 1Β που προστίθεται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 προβλέπεται η σύσταση Δευτεροβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από ένα Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο και τους επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως μέλη. Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία, τον όγκο της εργασίας και τη διάχυτη αρμοδιότητα των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών αλλά και να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Για το σκοπό αυτό άλλωστε με την προτεινόμενη παράγραφο παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών πρόταση για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής με εμπειρογνώμονες της αγοράς προκειμένου να την επικουρούν στο έργο της. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Επιτροπής θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση

Με τη νέα παράγραφο 1Γ που προστίθεται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 δίνεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των απαραίτητων λεπτομερειών για τη λειτουργία των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών.

Με την παράγραφο 3, εισάγεται μία εξαιρετική διαδικασία καθορισμού των τιμών εκκίνησης η οποία θα εφαρμοστεί μόνο για μία φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο λόγος της επείγουσας αυτής ρύθμισης είναι αφενός η προαναφερθείσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας η οποία έχει επηρεάσει την αγορά ακινήτων και, αφετέρου, οι έντονες αμφισβητήσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τις παλαιότερες τιμές ζωνών και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασταθούς τοπίου στη σχετική αγορά αλλά και στη φορολογική αντιμετώπισή της. Μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοσιονομικής συμφωνίας και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας η σχετική ρύθμιση επιτρέπει τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την εγκυρότητα των τιμών αυτών και να υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη.

Για τον άμεσο, λοιπόν, προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών ανατίθεται στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν το έργο, θα επιλεχθούν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατό ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις τιμές των ζωνών.Στις περιπτώσεις που δεν καταστεί εφικτός ο ασφαλής προσδιορισμός τιμών εκκίνησης κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία αρμόδια προς τούτο καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 1Β..

Η προβλεπόμενη στην προτεινόμενη παράγραφο 3 διαδικασία αναμένεται να έχει άμεσα και έγκυρα αποτελέσματα και να προσφέρει σημαντικά στην εξυγίανση όλων των δράσεων που σχετίζονται με τα ακίνητα, είτε αυτές αφορούν τη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, είτε την ενίσχυση της αγοράς και της οικονομίας.

Για τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ...    Τροποποίηση του ν. 1249/1982

1.α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Επιτροπών των παρ. 1Α ή 1Β του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (Α' 87).»

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καταργείται.

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, προστίθενται παράγραφοι 1Α, 1Β και 1Γ ως εξής:

«1Α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητας συστήνεται Επταμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ένα μηχανικό της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση των αρμοδίων φορέων.

Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο πιστοποιημένος εκτιμητής.

Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών παρίσταται εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος μεταφέρει στην Επιτροπή την άποψη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010.

Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδομίας τοπογραφίας οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους.

Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος την Τράπεζα της Ελλάδος την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα μέλη των Επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.

1B. Συστήνεται Τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή η οποία εισηγείται τις τιμές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1Α του παρόντος άρθρου. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, δύναται να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με εμπειρογνώμονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος της Τράπεζας της Ελλάδος της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.

1Γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, σχετικά με τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη μεθοδολογία λειτουργίας των Επιτροπών των δύο προηγούμενων παραγράφων, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παρ. 1Β, την τεκμηρίωση και διατύπωση των εισηγήσεων, τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους την αποζημίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.1249/1982, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται με ειδική διαδικασία, η οποία θα εφαρμοστεί άπαξ μετά την δημοσίευση του παρόντος, ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ανατίθεται σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ο τρόπος επιλογής των εκτιμητών, η αμοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην ίδια βάση δεδομένων δύνανται να υποβάλλονται αντίστοιχα διαθέσιμα δεδομένα από τραπεζικό ιδρύματα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρμόδια να εισηγηθεί τις τιμές εκκίνησης καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 που προστίθεται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38357#

πίσω στα νέα