Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Δικαίωση μέλους μας από Δήμο ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά δήλωσης κενού ακινήτου
22/06/2023

 Με παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ, δικαιώθηκε μέλος μας, από το οποίο ζητούνταν από τον αρμόδιο Δήμο Καβάλας δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου, προκειμένου να παραλάβουν δήλωση κενού και μη ρευματοδοτούμενου ακινήτου.

Το μέλος μας μας είχε απευθύνει το εξής ερώτημα:

ΠΡΟΣ την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Όπως είναι γνωστό, όταν ένα ακίνητο είναι κενό και έχει διακοπεί το ρεύμα, ο ιδιοκτήτης μπορεί με αίτηση του προς τον αρμόδιο δήμο  να απαλλαγεί για το διάστημα που ισχύουν τα ανωτέρω από την χρέωση των δημοτικών τελών

Ο Δήμος Καβάλας επικαλούμενος καταχρηστικά κατά την γνώμη μου το άρθρο 6 του νόμου 5043/2023, για να παραλάβει τη δήλωση κενού ακινήτου προκειμένου να απαλλαγώ από τη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, μου ζήτησε την πλήρη σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτου, μεταξύ των οποίων και τον τελευταίο ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενεργείας, ενώ αυτό δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Παρακαλώ για την άποψη σας  επι του ποια  δικαιολογητικά  δικαιούται να μου ζητά ο Δήμος για τη συγκεκριμένη αιτία.

Μετά τιμής

Ηλίας Κόκκινος

Καβάλα


Η απάντησή μας προς τον κ. Κόκκινο είχε ως εξής:

Προς τον κ. Ηλία Κόκκινο

Καβάλα

Αξιότιμε κε Κόκκινε

Η ισχύουσα νομοθεσία για τις δηλώσεις απαλλαγής των κενών και μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχει ως εξής:

Άρθρο 222 - Νόμος 4555/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74).

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής: «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».

Η εν λόγω διάταξη πράγματι δεν προβλέπει την υποχρεωτική συνυποβολή οποιουδήποτε εγγράφου στον αρμόδιο Δήμο.

Ετσι έφαρμόζεται η διάταξη αυτή και από το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος δέχεται την υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω της  ιστοσελίδας του με την εξής διαδικασία:

Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους κτίσματος που είναι κενό και δεν ηλεκτροδοτείται, έχουν πλέον την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Αθηναίων την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού εύκολα, γρήγορα και όπου βρίσκονται, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, χωρίς κανένα δικαιολογητικό, αφού πλέον τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση ή τη διακοπή του ρεύματος όλων των ακινήτων είναι προσβάσιμα στους υπαλλήλους του Δήμου, και όλων των Δήμων της χώρας, σε online σύνδεση με τη βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ!

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών τους στο taxisnet και να επιλέξουν την αίτηση για “Απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού”. Το σύστημα μετά από αυτόματο έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων τους και της συμπλήρωσης του αριθμού παροχής του ακινήτου, τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης προς το Δήμο  ότι το ακίνητό τους είναι κενό και δεν ηλεκτροδοτείται, ώστε να μην χρεώνονται δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέχρις ότου το ακίνητό τους ηλεκτροδοτηθεί ξανά.

Η υποβολή του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος απαιτείται αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου προς τρίτον. Η δε κατοχή του τελευταίου λογαριασμού είναι αδύνατη για τους ιδιοκτήτες εκμισθουμένων ακινήτων, καθόσον ο λογαριασμός εκδίδεται και πληρώνεται από τους ενοικιαστές τους, και δεν προβλέπεται δυνατότητα απόκτησής αντιγράφου του από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου μέσω του παρόχου ενέργειας, καθόσον η ευχέρεια αυτή δόθηκε νομοθετικά στους ιδιοκτήτες μόνον στην περίπτωση αίτησης χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης του ακινήτου, και όχι  όταν απλώς δηλώνουν ότι το ακίνητό τους δεν χρησιμοποιείται.

Συνεπώς η αξίωση του Δήμου Καβάλας, και κάθε άλλου Δήμου, για προσκόμιση του τελευταίου λογαριασμού ενέργειας, και μάλιστα ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟΥ, για το παραδεκτό της υποβολής δήλωσης κενού και μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, γι΄αυτό και οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν τις σχετικές δηλώσεις χωρίς  άλλα δικαιολογητικά.

Βεβαίως είναι εν συνεχεία νόμιμο δικαίωμα των Δήμων να ελέγχουν την ακρίβεια και αλήθειά τους, και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες σοβαρότατες νόμιμες κυρώσεις σε όσους αναληθώς δηλώνουν ότι τα ακίνητά τους είναι κενά και μη ρευματοδοτούμενα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & UIPI         


Ο κ. Κόκκινος έθεσε την απάντηση της ΠΟΜΙΔΑ υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, και του "Συμπαραστάτη του Δημότη Καβάλας" κ. Αθανάσιου Αθανασίου, από τον οποίο έλαβε την υπό στοιχεία 53Α/Φ53/19-6-2023 Πορισματική Έκθεσή του, με την οποία όχι μόνον δικαίωσε τον κ. Κόκκινο, αλλά απηύθυνε και "ζωηρή παραίνεση" προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας να μη ζητά πλέον από κανένα δημότη την προσκομιδή δικαιολογητικών που απαιτούνται μόνον για τη μεταβίβαση ακινήτων. Ηδη δε ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε τον "Συμπαραστάτη" ότι το αίτημα του δημότη έχει ήδη ικανοποιηθεί.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνημμένη Πορισματική Έκθεση του "Συμπαραστάτη του Δημότη Καβάλας" κ. Αθανάσιου Αθανασίου.                                                                                              

πίσω στα νέα