Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Ενημερωτική εγκύκλιος ΠΟΜΙΔΑ με αφορμή ερωτήματα του Δήμου Φλώρινας για τη ρύθμιση απαλλαγής από δημοτικούς φόρους και τέλη αδήλωτων επιφανειών ακινήτων
16/12/2019

Η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη των σωματείων της και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου, ότι επί καίριων ερωτημάτων που της τέθηκαν εγγράφως από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τη νέα ρύθμιση απαλλαγής από δημοτικούς φόρους και τέλη αδήλωτων επιφανειών ακινήτων, η οποία ήταν πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προς το συμφέρον των ιδιοκτητών αλλά και των ΟΤΑ, έδωσε τις εξής γενικότερου ενδιαφέροντος απαντήσεις:  

 Προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου

Φλώρινα

Aξιότιμε κε Αντιδήμαρχε

Επί των ερωτημάτων σας σχετικά με τη νέα ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», η γνώμη μας είναι η εξής: 

1.      Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α) αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσματα- οικόπεδα) και τα μη Ηλεκτροδοτούμενα καθώς και αυτά που δεν δηλώθηκαν ποτέ?

Η νέα ρύθμιση έχει ως εξής: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.». Ως εκ τούτου

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλήρη απαλλαγή από κάθε δημοτικό φόρο, τέλος ή εισφορά, που προκύπτει από μη δηλωθείσες επιφάνειες ή χρήσεις κάθε είδους ακινήτου, κτίσματος ή γεωτεμαχίου, χωρίς καμιά εξαίρεση και για τα δύο*. Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει και ακίνητα οι επιφάνειες των οποίων δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή του σε δημοτική φορολογία, όπως και όλα τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για τα οποία μέχρι 31.12.2019 ούτως ή άλλως ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής τους εφόσον ο οικείος ΟΤΑ δεν μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση τους (παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019).      

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα λήγει στις 31.12.2019 η προθεσμία που είχε δοθεί για τη δήλωσή τους με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019, ώστε να απαλλαγούν τόσο για το παρελθόν, όσο και μέχρι την επανασύνδεση/επαναχρησιμοποίησή τους. Αν υπάρχει διαφορά ως προς τα δηλωμένα εμβαδά, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι 31.3.2020 για την απαλλαγή τους από τις διαφορές μέχρι την 31.12.2019. Αν δεν παραταθεί η προθεσμία αυτή, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα οφείλουν τα δημοτικά και άλλα τέλη χωρίς καμιά απαλλαγή, παρά μόνον από την ημέρα δήλωσής τους και μετά. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά ετήσια παράταση της προθεσμίας αυτής, και επανεξέταση της δομής της απαλλαγής τους, η οποία πρέπει να μπορεί να γίνεται και εκ των υστέρων, αρκεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να αποδεικνύει την μη ρευματοδότηση αλλά και την μη χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο.  

2.      Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 (σ. περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας -ΤΑΠ) προβλεπόταν η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να υποβάλουν δήλωση της επιφανείας των ακινήτων τους στο Δήμο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλη δήλωση πέραν της αρχικής δεν χρειαζόταν παρά μόνο σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της αρχικής δήλωσης. Το ερώτημα μας είναι:  με την νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα μέχρι της 31.3.2020 να υποβάλουν δήλωση μόνο για τις μεταβολές  που έχουν επέλθει από νομιμοποίηση αυθαιρέτων ή μπορούν να δηλώσουν όλα τα ακίνητα τους σαν την πρώτη φορά χωρίς πρόστιμα? 

Η διάταξη ορίζει ρητά σαφέστατα ότι καλύπτεται τόσο η περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης, όσο και της έλλειψης οποιασδήποτε δήλωσης. Συνεπώς εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση ΤΑΠ (μέχρι 31.3.2020) ακινήτου με τα ορθά στοιχεία της επιφανείας του, αυτή συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή τόσο από τον κύριο φόρο ή τέλος, όσο και από όλα τα πρόστιμα, μέχρι 31.12.2019.

* ΣΗΜ. ΠΟΜΙΔΑ: Ειναι σαφέστατο και πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σε αντίθεση με τη ρύθμιση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, για τα οποία εξακολουθεί να οφείλεται το ΤΑΠ.

πίσω στα νέα