Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Νέα εγκύκλιος για δασικούς χάρτες: Χορτολιβαδικά τα φρύγανα και νέες Επιτροπές Ενστάσεων
23/04/2021

Χορτολιβαδικές θα θεωρούνται ορθά οι εκτάσεις με φρύγανα, και όχι δασικές, δίνοντας διέξοδο και ελπίδα σε 170.000 ιδιοκτήτες που οι ενστάσεις τους θα κριθούν από τις νέες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, ορίζει νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.  Στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες να μην εξετάσουν οι Επιτροπές ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών και να εφαρμόσουν την «εγκύκλιο Φάμελλου» του 2019, που προβλέπει οι φρυγανικές εκτάσεις να καταχωριστούν ως χορτολιβαδικές. 

Η νέα εγκύκλιος δίνει οδηγίες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Διευθύνσεις Δασών για άμεση σύσταση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), με τις νέες συνθέσεις τους, αποτελούμενες από πρόεδρο Δικηγόρο και μέλη  Δασολόγο, ο οποίος να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιώτη Μηχανικό, με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού (με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος), και όχι πλέον από δεδομένη πλειοψηφία Δασολόγων, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εξέτασή των αντιρρήσεων. Συνεπώς στις νέες Επιτροπές η οποία 

Στη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΝ υπογραμμίζεται ότι από τις ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση των αντιρρήσεων «δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών. Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις αφορούν αναγνωρισμένη έναντι του Δημοσίου ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση (των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 [Α’ 289]), διαπιστώνεται η αναγνώριση, ώστε η έκταση να εξαιρεθεί αυτομάτως από την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».

Στην ίδια εγκύκλιο, που υπογράφει ο κ. Αραβώσης «επισημαίνεται ότι η ΕΠ.Ε.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού των αντιρρήσεων, της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα τις αντιρρήσεις για την έκταση που περιλαμβάνεται στο δασικό χάρτη, καθώς και των διαλαμβανομένων στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και στη συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, την διαμορφωθείσα επ’ αυτών νομολογία, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ. [όπως π.χ. 183185/1282/07.06.2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ)]». Δηλαδή δίνεται σαφής οδηγία εφαρμογής της εγκυκλίου, που είχε εκδώσει το 2019 ως αναπληρωτής ΥΠΕΝ, ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας αποδεκτή σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

-«Σε ό,τι αφορά υποβληθείσες αντιρρήσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί και εφόσον οι ΕΠ.Ε.Α. δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και εξακολουθούν να υφίστανται, για την ενιαία αντιμετώπιση της κρίσης επί των αντιρρήσεων, θα ελέγξουν το ενδεχόμενο επανέκδοσης αποφάσεων, ώστε εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, να αποδοθεί ως “χορτολιβαδική” και να καταχωριστεί στα πεδία τού δασικού χάρτη με την αντίστοιχη ένδειξη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισής του και τις περιπτώσεις που σ’ αυτές περιγράφονται».

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες ΥΠΕΝ στις ΕΠΕΑ, που δίνει η εγκύκλιος Αραβώση αφορούν στην εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων από την ανάρτηση των δασικών χαρτών της περιόδου 2017-19. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από τις νέες αναρτήσεις των Δασικών Χαρτών, όπως έχει ανακοινώσει ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας  θα εξεταστούν σε νέα βάση την επόμενη περίοδο, ενώ όπως είναι γνωστό, το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει εξάμηνη οριζόντια παράταση, για να γίνουν διορθώσεις των δασικών χαρτών. Στο μεταξύ έχει εκδοθεί νέα απόφαση βάσει νέας  γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, που έκανε αποδεκτή με απόφαση του ο υφυπουργός ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς, η οποία προβλέπει ότι  οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρακτήρα και λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε ασπάλαθος και φρυγανώδης βλάστηση δεν χαρακτηρίζονται δασικές. Απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις των δασολόγων και  βάλλεται ως αντισυνταγματική η εφαρμογή της. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Οι αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, δασολόγων και υπαλλήλων

Στις Διευθύνσεις Δασών, στις οποίες κοινοποιείται η νέα εγκύκλιος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα τακτικής τροφοδοσίας των ΕΠΕΑ με επαρκή αριθμό αντιρρήσεων για την επίτευξη της έγκαιρης και έγκυρης ολικής κύρωσης των δασικών χαρτών, ενώ μνημονεύεται η απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) που καθορίζει με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, ως εξής:

Πρόεδρος δικηγόρος, τετρακόσια ευρώ (400€).

Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).

Μέλος μηχανικός, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).

Γραμματέας υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι: «Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων (συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση).
Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου των εκατό (100) αποφάσεων στο τέλος τού μήνα. Άλλως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Η εγκύκλιος Αραβώση

Ολόκληρη η εγκύκλιος, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ Κων/νος Αραβώσης με θέμα: Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020 έχει ως εξής

Με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) τροποποιήθηκε η σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, κατ’ αντικατάσταση των τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010.

Με την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4367), τροποποιήθηκε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.” της 146776/2459/21.10.2016 Απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (Β’ 3532′), και προσδιορίστηκαν τα ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία επιλογής του Προέδρου και των μελών των ΕΠ.Ε.Α., καθώς και θέματα λειτουργίας τους, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, με την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 Υ.Α. (Β’ 4525) καθορίστηκαν θέματα κατάρτισης, λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α., καθώς και η διαδικασία αναπλήρωσης αυτών.

Επίσης, με την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (ΥΟΔΔ 1106) Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίστηκε μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 ιδίου άνω άρθρου και προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις καταβολής της.

Με την 756/07.02.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021» και διάθεση πίστωσης 10.000.000€ για την υλοποίησή του», εντάχθηκε στο Μέτρο 5 του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021», ως Δράση 3 με τίτλο «Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω), προκειμένου να μπορούν να διατεθούν πιστώσεις για την αποζημίωση των ΕΠ.Ε.Α.

Επίσης, ενημερώνουμε κατ’ αρχάς, ότι η καταβολή της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, θα πραγματοποιείται από το Πράσινο Ταμείο, προς τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες αφού συγκεντρώσουν από τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και ελέγξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α., θα αποστέλλουν ανά εξάμηνο στο Πράσινο Ταμείο διαβιβαστικό με το συνολικό ποσό, που πρέπει να καταβληθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες και θα αποδίδουν στους δικαιούχους τα αντίστοιχα ποσά (σχετ. το 6643/02.10.2020 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου).

Επισημαίνεται ότι η ΕΠ.Ε.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού των αντιρρήσεων, της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα τις αντιρρήσεις για την έκταση που περιλαμβάνεται στο δασικό χάρτη, καθώς και των διαλαμβανομένων στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και στη συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, την διαμορφωθείσα επ’ αυτών νομολογία, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ. [όπως π.χ. 183185/1282/07.06.2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ)].

Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών. Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις αφορούν σε αναγνωρισμένη έναντι του Δημοσίου ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση [των περιπτώσεων 5α’ και 5β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289)] διαπιστώνεται η αναγνώριση, ώστε να εξαιρεθεί αυτομάτως της εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας η έκταση.

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α’ 45) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 ν. 3889/2010.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών και προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων, να προβείτε άμεσα στη σύσταση των νέων ΕΠ.Ε.Α.

Στο προοίμιο της Απόφασης σύστασης θα μνημονεύονται και τα κάτωθι:

  • Η παρ. 12 άρθρου 48 ν. 4685/2020 (Α’ 92).
  • Η 776/09.02.2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου με α/α 49 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, (ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844- ΗΧΔ).
  • Η 756/07.02.2021 ΥΑ με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021» και διάθεση πίστωσης 10.000.000€ για την υλοποίησή του», (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω).
  • Η διαπιστωτική πράξη λήξης των προηγούμενων ΕΠ.Ε.Α.
  • Η ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106).

  • Το γεγονός ότι τα αναπληρωματικά μέλη θα προέρχονται από το Μητρώο αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α. της παρ. 1 του άρθρου 18 ν. 3889/2010 και της ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 ΥΑ (Β’ 4525).

Στο σώμα της Απόφασης σύστασης θα γίνεται μνεία:

  • Για τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης, που προβλέπονται στην παρ. 8 άρθρου 18 ν. 3889/2010 και στην ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106).
  • Για τη χωρική αρμοδιότητα εκάστης ΕΠ.Ε.Α. η οποία μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο, όπως αυτοί ορίζονται μετά τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), στους οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Ακροτελεύτιο άρθρο αποτελεί η υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 5 παρ. 2ιβ του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

Στις Δ/νσεις Δασών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, επισημαίνεται η αναγκαιότητα τακτικής τροφοδοσίας των ΕΠ.Ε.Α. με επαρκή αριθμό αντιρρήσεων, για την επίτευξη της έγκαιρης και έγκυρης ολικής κύρωσης των δασικών χαρτών. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών στην προώθηση των σχετικών υπομνημάτων προς τις ΕΠ.Ε.Α., έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις από το Πράσινο Ταμείο και μπορούν να διατεθούν από τη δράση «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς & την τήρησή τους» του Μέτρου 5 του Άξονα Προτεραιότητας 4, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021», κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ

* Tου Αργύρη Δεμερτζή, αναδημοσίευση από το portal www.ecopress.gr

πίσω στα νέα