Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Οι βασικές παράμετροι του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, διαβούλευση μέχρι 17.9.2021
27/08/2021

Αναρτήθηκε εδώ για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, ο Οδηγός του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021. Ο τεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ Πολιτικός Μηχανικός κ. Κώστας Καράμπαμπας παρουσιάζει περιληπτικά τις βασικές παραμέτρους του νέου προγράμματος. Μέχρι την 19.9 το ΥΠΕΝ  θα δέχεται τις παρατηρήσεις των πολιτών για το πρόγραμμα στο email diavouleusi.exoikonomo@prv.ypeka.gr .

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ιδιοκατοικούμενων ή εκμισθωμένων,  μέσω επιχορηγήσης μέρους του απαιτούμενου κόστους υλικών και εργασιών.

1) Ποιές κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Για να υπάρξει δικαίωμα υπαγωγής μιας κατοικίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α) Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση

Β) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ) Να χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια κατοικία, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ενοικιαστή της, είτε με δωρεάν παραχώρηση. Το έτος αναφοράς για την προϋπόθεση αυτή είναι το έτος 2020 και μετά το 2019 και 2018.

Δ) Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

2)Τρόποι αιτήσεων στο πρόγραμμα

Οι τρόποι που μπορεί να γίνει η αίτηση στο πρόγραμμα είναι δυο και είναι οι παρακάτω:

Α) Σαν μεμονωμένο διαμέρισμα/μονοκατοικία ( περιλαμβάνονται παρεμβάσεις  στο διαμέρισμα/μονοκατοικία)

Β) Σαν διαμέρισμα πολυκατοικίας ( περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα και κοινόχρηστες παρεμβάσεις).

Επιπλέον, καταργείται η αίτηση σαν Πολυκατοικία τύπου Β που περιλάμβανε μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

3)Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος (δυνητικά ωφελούμενος) για το έτος 2020  αναφέρονται στον πίνακα 1 σελ.7 του Προδημοσιευμένου Οδηγού.

4)Ποσοστό επιχορήγησης

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες: Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2020 και αναφέρεται στο Πίνακα  2 σελ.8-9 του Προδημοσιευμένου Οδηγού. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% -75%.

Για εκμισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες: Το ποσοστό επιδότησης του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια και ανέρχεται στο κατώτατο όριο του 40%, γεγονός που, παρά τις εκκλήσεις της ΠΟΜΙΔΑ,  δεν βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών και χαμηλής ενεργειακής κλάσης κατοικιών που κατοικούνται από εκείνους τους ενοικιαστές που είναι τα μεγάλα θύματα της «ενεργειακής φτώχειας»…

Για αιτήσεις πολυκατοικίας: Οταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο. Σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

5)Σχετικά με την αίτηση Πολυκατοικίας

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω περιλαμβάνει κοινόχρηστες και μη επεμβάσεις και:

Α) Η πολυκατοικία πρέπει να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας».

 Β) Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης,  ορίζεται ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας ο οποίος θα υποβάλλει την αίτηση Πολυκατοικίας, όμως θα υποβληθούν και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

 3) Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

4) Πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου.

 5) Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

6)Ενεργειακές απαιτήσεις του προγράμματος

Ύστερα από την έκδοση του ΠΕΑ που θα συνοδεύεται από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων θα πρέπει να επιτευχθεί:

Α) Άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερίσματα/μονοκατοικιών

Β) Άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αίτηση πολυκατοικίας.

7)Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Α) Είναι οι παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις και περιγράφονται στον Πίνακα 4 σελ.14-15-16 του Προδημοσιευμένου Οδηγού.

Β) Αξίζει να αναφερθεί ότι πλέον στις επιλέξιμες παρεμβάσεις δεν περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του ανελκυστήρα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για τα οποία θα υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα

8)Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Α) το γινόμενο του 0,9€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας kWh),

Β) Το γινόμενο του 180€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

Γ) τα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Δ) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ υλικών και εργασιών (24%).

9)Επιλέξιμος Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών

Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται  οι αμοιβές των Μηχανικών για την έκδοση των δυο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, για την πιθανή έκδοση αδειών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/ αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας που είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο πρόγραμμα και η αμοιβή του Συμβούλου του έργου αν επιλεχθεί.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το 80% της δαπάνης με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό λοιπών δαπανών τα 2.000€ για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος/μονοκατοικίας και τα 5.000€ για αίτηση πολυκατοικίας. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

10)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-Προθεσμίες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.  Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.

11)Κριτήρια και ποσόστωση για την προτεραιοποίηση και διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Καταργείται ως κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα η ταχύτητα καταχώρησης (!) όπως είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ, και θα λαμβάνονται υπόψη με συντελεστές βαρύτητας διάφορα κριτήρια αξιολόγησης όπως το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (συντελεστής βαρύτητας 50%), οι βαθμοημέρες θερμοκρασίας (συντελεστής βαρύτητας 7%) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας 5%),  η παλαιότητα της κατοικίας (συντελεστής βαρύτητας 3%), το εισόδημα (συντελεστής βαρύτητας 14%) και διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με συντελεστή βαρύτητας 7% έκαστο.

Τα κριτήρια περιγράφονται στον πίνακα 6 στην σελίδα 33 του Προδημοσιευμένου Οδηγού.

12)Προθεσμία υλοποίησης έργου

Α) Δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής με δικαίωμα παράτασης ύστερα από εξέταση αιτιολογημένου αιτήματος και

Β) Εντός των έξι (6) μηνών από την απόφαση υπαγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

13)Γενικές παρατηρήσεις

1) Ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα υλοποιήσει το Β’ ΠΕΑ θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα διατηρεί το Τ.Ε.Ε.

2)Στα Ε1, Ε2 και Ε9 των δυνητικά ωφελούμενων ιδιοκτητών θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ μπορούν για περισσότερα να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exoikonomo@pomida.gr 

πίσω στα νέα