Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Παράταση μέχρι 31.7 μη καταβολής ενοικίων και δήλωσης επαγγελματικών μισθώσεων
19/07/2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4818/2021 με τον οποίο μεταξύ άλλων παρατείνεται η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή ενοικίου του Ιουλίου για κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες που εξακολουθούν να πλήττονται από τα μέτρα για τον κορωνοιό, οι οποίες θα προσδιοριστούν με την ΚΥΑ των ΚΑΔ Ιουλίου 2021.

Επίσης με τον ίδιο νόμο η προθεσμία των ενοικιαστών για να προβούν σε δήλωση παράτασης των επαγγελματικών μισθώσεων που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή, εφόσον οι μισθωτές δεν οφείλουν μισθώματα, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 45  Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020.

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α ́ της παρ. 8, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α ́ της παρ. 8.»


Άρθρο 57 Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης για την παράταση της διάρκειας επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 4790/2021 

Η παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 4790/2021 (Α ́ 48) τροποποιείται ως προς τη ν προθεσμία για την υποβολή δήλωσης παράτασης της μίσθωσης και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 111 Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων

1. Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α ́ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α ́ 50), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.

2. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων της παρ. 1 εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μiσθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις, οι οποίες έληξαν μετά τις 7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του προς τον εκμισθωτή, μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ. 3 δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

5. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.»


Διευκρινίσεις για την παράταση διάρκειας επαγγελματικών μισθώσεων σε συνδυασμό με την αναστολή λειτουργίας λόγω Covid-19 . 1η Νοέμβριου 2021  

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4790/2021, με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή διευκρινίζεται ότι, όπου στο άρθρο αναφέρεται αναστολή λειτουργίας ή αναστολή δραστηριότητας με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, νοείται η πλήρης αναστολή λειτουργίας ή δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ειδικά για τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών εστίασης, ως πλήρης αναστολή λειτουργίας ή δραστηριότητας νοείται και η περίπτωση κατά την οποία ήταν επιτρεπτή η λειτουργία/δραστηριότητα τους, αποκλειστικά με παροχή αγαθών και υπηρεσιών μέσω διανομής (delivery) ή παραλαβής από το κατάστημα χωρίς παραμονή στο χώρο του καταστήματος (take away).

πίσω στα νέα