Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Σε δημόσια διαβούλευση η νέα ΚΥΑ για τους ανελκυστήρες
10/02/2022

Το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων τέθηκε από την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022, σε δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της Υπουργικής Απόφασης είναι η πλήρης αναμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας μας, παράλληλα με την εφαρμογή κανόνων υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού στην επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω τομέα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25/02/2022.

Σχέδιο ΚΥΑ – Κείμενο προς διαβούλευση


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΚΑΙ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α    Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α θ ή ν α ,     01. 12 . 2021

Σ Χ Ε Δ Ι Ο    Ν Ε Α Σ    Κ Υ Α    Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

«Απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων»

Β Α Σ Ι Κ Α   Σ Η Μ Ε Ι Α   Τ Ο Υ   Ν Ε Ο Υ   Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ   Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

 • Πλήρης αναμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας μας, παράλληλα με την εφαρμογή κανόνων υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού στην επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω τομέα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης.
 • Διατάξεις δομημένες σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις λειτουργίας και εφαρμογής του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, του νόμου 4712/2020,  άρθρο 35 με παραπομπές στις ειδικές εφαρμογές του Ενιαίου Μητρώου οι οποίες απλοποιούν ουσιωδώς τις παρακάτω διαδικασίες:
 • Καταχώριση (από εγκαταστάτη, αναγνωρισμένο φορέα) – απόδοση αριθμού ταυτότητας ανελκυστήρα
 • Γνωστοποίηση μετά από διενέργεια διαπιστωτικού ελέγχου – απόδοση αριθμού γνωστοποίησης
 • Ανάθεση συντήρησης
 • Ανάληψη συντήρησης
 • Αλλαγή συνεργείου συντήρησης
 • Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και συντήρησης
 • Ανάθεση ελέγχου (διαπιστωτικού, περιοδικού, έκτακτου)
 • Ενημέρωση Μητρώου για τις διενεργούμενες συντηρήσεις
 • Ενημέρωση Μητρώου με εκδοθέντα πιστοποιητικά ελέγχων των αναγνωρισμένων φορέων
 • Παρακολούθηση από υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών
 • Αδειοδότηση συνεργείων συντήρησης (προοπτική πλήρους ψηφιοποίησης διαδικασίας)
 • Σαφής ορισμός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΕ «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες»
 • Εισαγωγή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας για τον καθορισμό των εννοιών με στόχο την αποσαφήνιση στη χρήση των όρων στο κείμενο της απόφασης.
 • Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στους εμπλεκομένους στο σύστημα (ιδιοκτήτες - διαχειριστές,  συντηρητές,  φορείς ελέγχου, εποπτικές αρχές) με σαφείς και ξεκάθαρες διατάξεις, κατανεμημένες σε ξεχωριστά άρθρα.
 • Εισαγωγή αναγνωρισμένης μεθοδολογίας για τις διαδικασίες συντήρησης των ανελκυστήρων με αναφορά στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13015:2001 + Α1.
 • Καθιέρωση του «προγραμματισμού συντήρησης» για κάθε συντηρούμενο ανελκυστήρα.
 • Καθιέρωση του «Διαπιστωτικού Ελέγχου» από αναγνωρισμένο φορέα για την πιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας των ανελκυστήρων, εγκατεστημένων πριν την 30.06. 1999.
 • Καθιέρωση της διαδικασίας «Γνωστοποίησης» ως προ-στάδιο της διαδικασίας καταχώρισης για την ομαλή και σταδιακή υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών συμμόρφωσης από τους διαχειριστές με βάση την έκθεση του φορέα που διενήργησε τον διαπιστωτικό έλεγχο
 • Αναμόρφωση της διαδικασίας των εποπτικών ελέγχων, αλλά και της επιβολής των κυρώσεων.

Κ Υ Ρ Ι Ε Σ   Α Λ Λ Α Γ Ε Σ   Α Π Ο   Τ Η Ν   Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η   Κ Υ Α

Οι τροποποιήσεις στις διατάξεις της υφιστάμενης ΚΥΑ βασίστηκαν τόσο στην υποχρέωση προσαρμογής στην τεχνολογική εξέλιξη και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όσο και στα διαπιστωμένα προβλήματα που έχουν μέχρι σήμερα εντοπισθεί και αναλυθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. (ερωτήματα πολιτών και υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών). Αναφέρουμε σχετικά διαπιστώσεις και αιτήματα, όπως :

 • η διαδικασία της Προσωρινής Ηλεκτροδότησης του ανελκυστήρα η οποία χαρακτηρίζεται προβληματική στην εφαρμογή της, ως διαδικασία αρχικής ηλεκτροδότησης.
 • η διαδικασία καταχώρισης με την κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών που αφορούν σε :
 • Επιμέρους πιστοποιητικά προαπαιτούμενα για τη δήλωση συμμόρφωσης
 • Άδεια οικοδομής ( απεμπλοκή από τις πολεοδομικές διατάξεις )
  • Κατάργηση γραφειοκρατικής διαδικασίας υπεύθυνων δηλώσεων ανάθεσης-ανάληψης συντήρησης
 • Ενοποίηση διάσπαρτων επιμέρους κατηγοριών υφιστάμενων ανελκυστήρων σε 2 βασικές κατηγορίες (πριν την 30/6/1999 και μετά) και απαλοιφή διατάξεων με προβληματική εφαρμογή σε σχέση με τις διατάξεις των οδηγιών της Ε.Ε.
 • Αναμόρφωση των κατηγοριών περιοδικότητας συντήρησης και περιοδικών ελέγχων με εξορθολογισμό των χρονικών διαστημάτων και κατά περίπτωση εισαγωγή της παραμέτρου της παλαιότητας του ανελκυστήρα
 • Κατάργηση μη εφαρμόσιμων διατάξεων εκτός του πεδίου της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, οι οποίες είναι αντίθετες με την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και συντήρησης, αλλά κυρίως με την άσκηση της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και την απελευθέρωση της αγοράς.

Αναφέρουμε σχετικά, υφιστάμενες σήμερα προϋποθέσεις για την αδειοδότηση συνεργείου συντήρησης :

 • υποχρέωση ελάχιστου χρόνου συντήρησης του  ανελκυστήρα (45 λεπτά), ανεξάρτητα από τον τύπο, την παλαιότητα και τη συνολική κατάστασή του
 • μέγιστος αριθμός κινητών συνεργείων (3) ανά υπεύθυνο συντηρητή
 • ελάχιστος αριθμός μελών κινητού συνεργείου (2) με αναιτιολόγητα καθορισμένη σύνθεση.  
 • μέγιστος αριθμός συντηρούμενων ανελκυστήρων (240) ανά κινητό συνεργείο.
 • δέσμευση της αποκλειστικής απασχόλησης των εργαζομένων με το συντηρητή των ανελκυστήρων μέσω υπεύθυνων δηλώσεων.
 • ασφάλιση του προσωπικού σε ασφαλιστικό φορέα μέσω υπεύθυνων δηλώσεων.
 • υποχρέωση για σχέση εξηρτημένης εργασίας νόμιμα αποδεικνυόμενης σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο (ιδιαιτέρως προβληματική η εφαρμογή, σε περιπτώσεις εταιρικής σχέσης μετόχων σε Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ, πρόκειται για διατάξεις εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας πέραν των αρμοδιοτήτων της ΓΓΒ)
 • Υπεύθυνη δήλωση για παράλληλη απασχόληση και σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

Σημειώνεται ότι :

 • διατάξεις με την ως άνω θεματολογία δεν βρέθηκαν σε καμία από τις διερευνηθείσες τεχνικές νομοθεσίες σχετικές με ανελκυστήρες, άλλων κρατών της Ε.Ε.
 • η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου επιτρέπει την παρακολούθηση σχετικών παραμέτρων όπως π.χ. οι διενεργούμενες συντηρήσεις κλπ
 • αναμόρφωση ελεγκτικών διαδικασιών από Δήμους και Περιφέρειες και ενεργειών, κατόπιν ατυχήματος

Σημειώνεται ότι :

 • για την κατάρτιση του σχεδίου μελετήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη σχετικές νομοθεσίες λοιπών κρατών της Ε.Ε.
 • το σχέδιο αποτελεί προϊόν Ομάδας Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν, πέρα από τα υπηρεσιακά στελέχη, όλοι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων (ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, Hellas Cert, ΠΟΒΕΣΑ, ΠΟΜΙΔΑ, ΣΕΒ, ΠΕΤΑΚ).
πίσω στα νέα