Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Νέος θρίαμβος της γραφειοκρατίας: Επανέρχεται η βεβαίωση ΟΤΑ περί ΤΑΠ!
13/07/2017

Την επαναφορά της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, του μοναδικού εγγράφου που είχε καταργηθεί το 2014 στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας, προβλέπει το άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή!

Όπως έγκαιρα είχε επισημάνει η ΠΟΜΙΔΑ σε σχετικό υπόμνημα προς τον υπουργό κ. Π. Σκουρλέτη, αλλά και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη, ο αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία, είναι ασύλληπτος και συνεχώς διογκούμενος. Συγκεκριμένα υπάρχουν έως και 22 διάφορα δικαιολογητικά  με μέσο όρο 10 δικαιολογητικών για κάθε συνήθη δικαιοπραξία, από τα οποία το μοναδικό που καταργήθηκε, επανέρχεται τώρα σε ισχύ, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας προωθεί και άλλο σχέδιο νόμου με νέες υποχρεωτικές βεβαιώσεις ελέγχους και κάθε είδους "χαράτσια" σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων όλης της χώρας!

Με το άρθρο 59 του σν που κατατέθηκε στη Βουλή επανέρχεται σε ισχύ η διάταξης της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία οι πωλητές, πριν τη μεταβίβαση πάσης φύσεως ακινήτων, υποχρεούνται να προσκομίζουν συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μη ύπαρξης οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Η μη επισύναψη τηε σχετικής βεβαίωσης οδηγεί σε πλήρη ακυρότητα του μεταβιβαστικού συμβολαίου και σε πειθαρχικές συνέπειες κατά του συμβολαιογράφου.
Επίσης ορίζεται ότι, δεν υπόκεινται σε Τ.Α.Π. τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης (ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.), η οποία έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Βεβαιωμένες οφειλές από Τ.Α.Π. που έχει επιβληθεί στα ανωτέρω ακίνητα διαγράφονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η εν λόγω απαγόρευση, (άρθρα 59 - 60).


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 59. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62), σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α. α' βαθμού , στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας. Η βεβαίωση για τη μη οφειλή του ΤΑΠ κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται μέσω της είσπραξής του από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι πολίτες οι οποίοι προβαίνουν στην αγορά ή στην πώληση ακινήτου γνωρίζουν την οφειλή που φέρει το ακίνητο. Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του ύψους του ΤΑΠ συνεχίζει να ρυθμίζεται από την παρ. 18, του άρθρου 24 του Ν.2130/1993,χωρίς
καμία τροποποίηση.


Άρθρο 60. Απαλλαγή από Τ.Α.Π.
Με την εν λόγω διάταξη επεκτείνεται η απαλλαγή δικαιωμάτων σε ακίνητα, τα οποία επιφέρουν απαγόρευση της χρήσης τους. Η ρύθμιση βρίσκεται σε αναλογία με το άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287), το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αντίστοιχων δικαιωμάτων για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο αυτό αίρεται η υφιστάμενη διαφορετική αντιμετώπιση των ίδιων δικαιωμάτων επί ακινήτων ως προς την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ και ως προς του υποχρέωση καταβολής του ΤΑΠ.
 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 59. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε. 2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α'114) καταργείται.


Άρθρο 60. Απαλλαγή από Τ.Α.Π.
1. Η παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62) αναριθμείται σε 7.Α
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.  2130/1993 η φράση «Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:» αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:»
3. Στο τέλος της παρ. 7.Β του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 προστίθεται περ. ε’ ως εξής:
«ε) Τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδίασμά, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω
απαγόρευση.»
4. Βεβαιωμένες οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που έχει επιβληθεί σε ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδίασμά, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.»

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των απαιτουμένων 22 εγγράφων στην σελίδα μελών της ιστοσελίδας μας!

 

πίσω στα νέα