Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Ενέργεια από την Protergia

*Δείτε τη διαμόρφωση των ισχυόντων σήμερα τιμολογίων της Protergia, της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ενέργειας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Ανακοίνωση προς τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ

Η ενεργειακή κρίση που δοκιμάζει όλη την Ευρώπη και στην ουσία όλη την υφήλιο, ανατρέπει άρδην όλα τα δεδομένα στην παροχή ενέργειας, και αναπόφευκτα και τα δεδομένα του προγράμματός μας παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέλη μας από την Protergia.

Γι΄αυτό στη χώρα μας με το άρθρο 138 του νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Τεύχος Α 129/04.07.2022θεσπίστηκαν από την 1η Ιουλίου 2022 και για ένα έτος οι εξής έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συνεπεία της ενεργειακής κρίσης:

α. Δεν εφαρμόζεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να παρατείνεται η ισχύς των προαναφερόμενων διατάξεων ή να λήξει πριν την οριζόμενη ημερομηνία, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Μέρας (άρθρο 12 του ν. 4425/02016).

β. Ορίζεται ότι, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν, σε μηνιαία βάση, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα προαναφερόμενα τιμολόγια.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ.

δ. Για όλη τη διάρκεια ισχύος των προτεινομένων διατάξεων:

– επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή,

– αποτυπώνονται σε ειδικό πεδίο στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, οι χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης που αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης,

– αναγράφονται διακριτά στους λογαριασμούς κατανάλωσης όλες οι χρεώσεις προμήθειας για τα προαναφερόμενα τιμολόγια καθώς και το ποσό της επιδότησης από πόρους του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

ε. Η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων διενεργείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εφαρμοζόμενων των διαδικασιών και των κυρώσεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 36 του ν.4001/2011), σε περίπτωση διαπίστωσης σχετικών παραβάσεων (εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών από τους προμηθευτές κ.λπ.).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προσδιορίζεται ανά μήνα, κάθε φορά για τον επόμενο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας, και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η κρατική επιδότηση που θα αντιστοιχεί στο μήνα αυτό.

Σε ότι αφορά τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PROTERGIA - ΠΟΜΙΔΑ, κατά το διάστημα αυτό η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες τιμές ημερήσιας και νυκτερινής κατανάλωσης ρεύματος του κατωτέρω πίνακα χρεώσεων του οικιακού τιμολογίου της Protergia, το οποίο θεωρούμε αξιόπιστο και συμφέρον. Μετά την πάροδο του έτους, αν δεν παραταθεί η ενεργειακή κρίση και ο τρόπος αυτός χρέωσης, βάσιμα ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε στο ασυναγώνιστο τιμολόγιο του προγράμματος της Protergia "PROMO MAX 45" των μελών της ΠΟΜΙΔΑ, ή ότι άλλο καλύτερο εξασφαλίσουμε για τα μέλη μας μέσω της συνεργασίας αυτής. 

* Δείτε παρακάτω τον Πίνακα Χρεώσεων του Οικιακού Τιμολογίου Ηλεκτρικού Ρεύματος της Protergia των προηγουμένων μηνών που επικαιροποιείται κάθε μήνα, ανάλογα με τις διαμορφούμενες διεθνείς τιμές και την εκάστοτε κρατική επιδότηση: