Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Παρατάθηκε έως 31.12.2022 η προθεσμία καταχώρησης ανελκυστήρων της χώρας
10/05/2022

Με την με αριθμό 45059/6.5.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2230), ικανοποιήθηκε ένα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, που προβλήθηκε μέσα από την Ομάδα Εργασίας για τους Ανελκυστήρες του ΥΠΑΝ στην οποία συμμετέχει επί σειρά ετών, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγκεκριμένα παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος (έως την 31.12.2022) η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων των κτιρίων της χώρας, η οποία είχε λήξει στις 31.12.2021. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία καταχώρησης προυποθέτει την επιθεώρηση των όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα, την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, τον επανέλεγχο, και εν τέλει τη νόμιμη καταχώρησή τους. Η τελευταία φαίνεται ότι λίαν συντόμως θα γίνεται πλέον στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των προσεχών μηνών.    

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο της νέας ΚΥΑ που θα διέπει τη λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων είχε τεθεί πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.   

Το κείμενο της σχετικής απόφασης (ΚΥΑ) έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ. 28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/ οικ. 28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», εντός της οποίας, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ. 28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

πίσω στα νέα